Powrót do strony głównej

O nas

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w. oraz warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków, a także Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ma status organizacji pożytku publicznego.

Misja PTE

Misję PTE opisują słowa wypowiedziane przy zakładaniu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie w 1921 roku przez barona Jana Götza-Okocimskiego – pierwszego jego prezesa:

"Chcemy być okiem, które dostrzega bogactwa drzemiące w kraju i ludności. Chcemy być uchem, które chwyta potrzeby ogólne i środki dążące do ich zaspokojenia. Chcemy być mózgiem, który rozważa, krytykuje, wskazuje drogę. Niemniej jednak działalność nasza nie będzie tylko papierową, dydaktyczną lub agitacyjną. Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy, przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne".

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie z 1921 r., POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE (PTE) jest organizacją apolityczną.

§ 5 Statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie z 1921 r.:

"Członkowie zwyczajni obowiązani są współdziałać w pracach Towarzystwa.

Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronione."

Cele PTE

Cele statutowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego:

 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce,
 • działalność opiniotwórcza,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • integracja środowiska ekonomistów.

Są one realizowane poprzez:

 • aktywne uczestnictwo w procesie reformowania gospodarki poprzez organizowanie kongresów, konferencji oraz seminariów naukowych,
 • organizowanie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych,
 • wydawanie publikacji naukowych,
 • prowadzenie działalności konsultacyjno-doradczej oraz informacyjnej w dziedzinie ekonomii dla różnych podmiotów gospodarczych,
 • opracowywanie ekspertyz i analiz ekonomicznych,
 • tworzenie szkół policealnych, szkół wyższych oraz studiów podyplomowych o profilu ekonomicznym,
 • wspieranie wydawania dwumiesięcznika "Ekonomista",
 • przyznawania dorocznej nagrody im. Edwarda Lipińskiego za najlepszą książkę w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • przyznawania nagrody za najlepsze podręczniki w zakresie ekonomii,
 • wydawanie Biuletynu PTE.

Statut PTE