Powrót do strony głównej

Historia

Poznaj początki naszej organizacji

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i społeczny ruch ekonomiczny ma ponad 200 letnią tradycję, której korzenie sięgają aż do epoki odrodzenia w XVI-wiecznej Europie. Dziś, w XXI wieku, gdy powracamy do myślenia o przyszłości w kategoriach wspólnych, europejskich korzyści, refleksje historyczne nabierają dodatkowego znaczenia społecznego.

Na tym tle PTE przygotowuje się do kolejnej próby opisu historii i kreowania przyszłości społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich.

W dotychczasowych pracach historycznych przyjęliśmy, że istnieją trzy źródła historyczne dla głównego nurtu społecznego ruchu zawodowego ekonomistów polskich:

  • Pierwsze, naukowe, nawiązujące do prac M. Kopernika o charakterze ekonomicznym i reformy systemu walutowego z lat 1515-1517 oraz związków teorii i praktyki gospodarowania z potrzebą społecznej edukacji ekonomicznej w Polsce.

  • Drugie, gospodarcze, nawiązujące do nowych form zorganizowanej działalności zawodowej i gospodarczej, dla których odniesieniem stał się powstały na przełomie XVII i XVIII wieku ruch przedsiębiorców i kupców, zrzeszonych m.in. w Towarzystwie Międzyrzeckim, założonym w 1802 r.

  • Trzecie, kongresowe, nawiązujące do pierwszego kongresu ekonomistów polskich z trzech zaborów w 1887 roku, na którego bazie zorganizowano w 100. lecie społecznego ruchu ekonomicznego i PTE, V Kongres Ekonomistów Polskich - Kraków 1987.

Główny nurt społecznego ruchu zawodowego ekonomistów wyznacza potrzeba działania na rzecz pożytku publicznego i rozwoju zawodowego. Przy podejściu „systemowym” można przyjąć, ze mechanizm funkcjonowania i rozwoju tak rozumianego ruchu społecznego powstał na przelomie XVII i XVIII wieku, a założenie Towarzystwa Miedzyrzeckiego w 1802 roku stało się odniesieniem dla organizacji społecznego ruchu ekonomicznego w PTE.