Powrót do strony głównej

Zeszyty Naukowe PTE w Zielonej Górze

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze (Oddział w Zielonej Górze)

Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze są recenzowanym czasopismem naukowym, zarejestrowanym pod numerami ISSN 2391-7830 oraz e-ISSN 2545-3661. Wydawane są od 2014 roku jako półrocznik. Publikowane są w nich artykuły w językach polskim oraz angielskim.

Strona internetowa czasopisma: journal.ptezg.pl

Profil naukowy czasopisma jest interdyscyplinarny i odnosi się do problematyki z zakresu nauk społecznych. Publikowane artykuły osadzone są na gruncie takich dyscyplin, jak: ekonomia i finanse, zarządzanie i jakość, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, nauki socjologiczne, oraz nauki o polityce i administracji.

Gwarancją zróżnicowania poruszanej tematyki jest m.in. różnorodność afiliacji autorów publikowanych tekstów. Reprezentują oni większość uznanych, krajowych uczelni i wydziałów ekonomicznych, a także wiele ośrodków naukowych z zagranicy. Według podobnego klucza odbywa się dobór recenzentów, w których gronie znajdują się wybitni naukowcy z Polski, jak również spoza naszego kraju.

Publikowane na łamach czasopisma artykuły naukowe poświęcone są przede wszystkim aktualnym problemom społeczno-ekonomicznym. Mają one charakter zarówno teoretyczny, jak i utylitarny. Prezentują dorobek naukowy, doświadczenia, myśli i inspiracje, a także praktykę funkcjonowania przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu i samorządów terytorialnych. Czasopismo ma przyczyniać się do większej integracji środowiska ekonomistów, a także stanowić źródło inspiracji, tak dla teoretyków, jak i dla przedstawicieli praktyki gospodarczej.

W artykułach publikowanych w Zeszytach Naukowych PTE w Zielonej Górze kładziony jest nacisk na:

  • wyrażanie przez autorów własnych opinii, wniosków i sugestii,
  • oryginalne opisy zjawisk,
  • wyraźne określanie celu oraz jasne przedstawianie wyników.
  • Na łamach Zeszytów publikowane są również recenzje i polemiki, materiały z konferencji, zapowiedzi i sprawozdania z ważnych wydarzeń z życia środowiska ekonomicznego.

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach danych: ERIH PLUS, DOAJ, Index Copernicus, CEJSH, CEEOL, Google Scholar, BazEkon, Arianta. Publikowanym artykułom nadawane są identyfikatory DOI (wydawca współpracuje z mEDRA - DOI Registration Agency).

Kolejne numery Zeszytów są umieszczane, udostępniane i archiwizowane w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej, a także w regionalnym repozytorium: Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa - https://zbc.uz.zgora.pl.

Od 2018 roku wersja elektroniczna Zeszytów jest wersją pierwotną. Redakcja udostępnia teksty na zasadach otwartego dostępu (Open Access), zgodnie z licencją Creative Commons: (CC BY 4.0). Wartość punktowa artykułu: 20 pkt. (Wykaz czasopism naukowych MN z 5 stycznia 2024 r.).