Powrót do strony głównej

Catallaxy

Catallaxy (Oddział w Toruniu)

Strona internetowa czasopisma: http://catallaxy.pl/

Catallaxy jest czasopismem naukowym poświęconym ekonomii heterodoksyjnej oraz progresywnym ideom społeczno-ekonomicznym. Ambicją Catallaxy jest aktywny udział w debacie na temat przyszłości ekonomii jako nauki społecznej o pluralistycznym charakterze i dążącej do podnoszenia jakości życia jednostek i poszczególnych grup społecznych bez szkody dla przyszłych pokoleń. Redakcja przyjmuje także teksty z pokrewnych dziedzin nauk społecznych, jeśli tylko mieszczą się w profilu czasopisma. Wobec powyższego jesteśmy zainteresowani przyjmowaniem opracowań, które:

  • prezentują nową perspektywę teoretyczną lub analityczną wobec wyzwań społeczno-ekonomicznych współczesnego świata;
  • uwypuklają złożoność procesów gospodarczych oraz ich współzależność z czynnikami politycznymi, społecznymi, historycznymi, kulturowymi i innymi;
  • formułują rekomendacje dla polityk publicznych w oparciu o naukowe teorie i przesłanki;
  • demonstrują, że zjawiska gospodarcze dzieją się w czasie oraz w określonym kontekście społecznym;
  • odwołują się do kategorii struktur społecznych i relacji władzy, a także przyjmują perspektywę holistyczną w wyjaśnianiu zjawisk i procesów gospodarczych;
  • podejmują tematykę progresywnej polityki społeczno-gospodarczej łamiącej utarte schematy i odpowiadającej na żywotne problemy nowoczesności.

Catallaxy (e-ISSN 2544-090X) jest recenzowanym, elektronicznym czasopismem naukowym, publikowanym na zasadzie wolnego dostępu w częstotliwości półrocznej. Zakres tematyczny czasopisma obejmuje obszar nauk społecznych dotyczących dziedziny nauk ekonomicznych i mieszczących się w dyscyplinach ekonomia i finanse. Czasopismo publikuje artykuły o charakterze naukowym i przeglądowym, które wykorzystują różne podejścia badawcze (jakościowe i ilościowe). Preferowane są artykuły prezentujące wyniki własnych badań, które zestawiają ze sobą teorię ekonomiczną z danymi empirycznymi.