Powrót do strony głównej

Nobliści z ekonomii

Laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii

Poniżej znajduję się lista wszystkich noblistów z ekonomii wraz z informacją o ich publikacjach wydanych przez PTE.

Seria wydawnicza PTE: NOBLIŚCI Z EKONOMII

LAUREACI NAGRODY NOBLA

2023

LauratDziedzinaOsiągnięcia
Claudia Goldinrynek pracyza pogłębienie naszej wiedzy na temat sytuacji kobiet na rynku pracy

2022

LauratDziedzinaOsiągnięcia
Ben S. Bernanke
Douglas W. Diamondbankowośćza badania nad bankami i kryzysami finansowymi
Philip H. Dybvig

2021

LauratDziedzinaOsiągnięcia
David Cardekonometria, ekonomia pracyza empiryczny wkład w ekonomikę pracy
Joshua Angristekonometria, ekonomia pracyza metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych
Guido Imbensekonometriaza metodologiczny wkład w analizę związków przyczynowych

2020

LauratDziedzinaOsiągnięcia
Paul Milgrommikroekonomia, teoria aukcjiza ulepszenie teorii aukcji i wynalezienie nowych formatów aukcji
Robert B. Wilson

2019

LauratDziedzinaOsiągnięcia
Abhijit Banerjee
Esther Dufloekonomia rozwojuza eksperymentalne podejście do łagodzenia światowego ubóstwa
Michael Kremer

2018

LauratDziedzinaOsiągnięcia
William D. Nordhausmakroekonomiaza włączenie zmian klimatu do długookresowych analiz makroekonomicznych
Paul Romermakroekonomiaza włączenie innowacji technologicznych do długookresowych analiz makroekonomicznych

2017

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Richard H. Thalerekonomia behawioralnaza wkład w ekonomię behawioralną

2016

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Bengt Holmströmteoria kontraktówza wkład w teorię kontraktów
Oliver Hart

2015

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Angus Deatonmikroekonomia, teoria konsumpcjiza analizę konsumpcji, ubóstwa i dobrobytu

2014

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Jean Tirolemikroekonomiaza analizę siły rynkowej i regulacji

2013

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert J. Shiller
Eugene Famaekonometria, ekonomia finansowaza empiryczne badania cen aktywów
Lars Peter Hansen

2012

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Alvin E. Rothteoria gierza teorię wykorzystanie technologii alokacji i projektowania rynku
Lloyd Shapley

2011

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Christopher Simmakroekonometriaza empiryczne badania nad przyczynami i skutkami w makroekonomii
Thomas Sargent

2010

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Peter A. Diament
Dale T. Mortensenekonomia pracyza analizę rynków z frykcjami poszukiwań
Christopher A. Pissarides

2009

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Elinor Ostromzarządzanieza analizę ekonomicznych aspektów zarządzania
Oliver E. Williamson

2008

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Paul Krugmanekonomia międzynarodowa i regionalnaza analizę wzorców handlu i lokalizacji działalności gospodarczej

2007

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Leonid Hurwicz
Eric S. Maskinmikroekonomiaza zbudowanie podstaw teorii projektowania mechanizmów
Roger B. Myerson

2006

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Edmund S. Phelpsmakroekonomiaza analizę zależności międzyokresowych w polityce makroekonomicznej

2005

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert J. Aumannteoria gierza poszerzenie naszego rozumienia konfliktu i kooperacji poprzez analizę z użyciem teorii gier
Thomas C. Schelling

2004

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Finn E. Kydlandmakroekonomiaza wkład w makroekonomię dynamiczną: spójność polityki gospodarczej w czasie oraz przyczyny leżące u podstaw cykli koniunkturalnych
Edward C. Prescott

2003

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert F. Engle IIIekonometriaza metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze zmienną w czasie wariancją (model ARCH)
Clive W.J. Grangerekonometriaza metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych ze wspólnymi trendami (kointegrację)

2002

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Daniel Kahnemanpsychologia ekonomicznaza zintegrowanie wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności
Vernon L. Smith

2001

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
George A. Akerlof
A. Michael Spenceekonomia informacjiza analizę rynków z asymetrią informacji
Joseph E. Stiglitz

2000

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
James J. Heckmanekonometriaza rozwój teorii i metod analizowania prób selektywnych
Daniel L. McFaddenekonometriaza rozwój teorii i metod analizowania wyborów dyskretnych

1999

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert A. Mundellmakroekonomia międzynarodowaza analizę polityki pieniężnej i fiskalnej w warunkach różnych reżimów kursów wymiany oraz analizę optymalnych obszarów walutowych

1998

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Amartya Senteoria dobrobytuza wkład w ekonomię dobrobytu

1997

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert C. Mertonekonomia finansowaza nowatorską metodę wyznaczania wartości instrumentów pochodnych
Myron S. Scholes

1996

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
James A. Mirrleesekonomia informacjiza fundamentalny wkład w ekonomiczną teorię bodźców w warunkach asymetrii informacji
William Vickrey

1995

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert E. Lucas Jr.makroekonomiaza rozwój i zastosowanie hipotezy racjonalnych oczekiwań, a tym samym przekształcenie analizy makroekonomicznej i głębsze zrozumienie polityki gospodarczej

1994

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
John C. Harsanyi
John F. Nash Jr.teoria gierza pionierską analizę równowagi w teorii gier niekooperacyjnych
Reinhard Selten

1993

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert W. Fogelhistoria gospodarczaza wkład w odnowę historii gospodarczej poprzez zastosowanie teorii ekonomii i metod ilościowych do objaśnienia zmian gospodarczych i instytucjonalnych
Douglass C. Północ

1992

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Gary S. Beckersocjologia gospodarczaza rozszerzenie zakresu analizy mikroekonomicznej na szeroki zakres ludzkich zachowań i interakcji, włączając zachowania pozarynkowe

1991

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Ronald H. Coaseteoria instytucji rynkowychza odkrycie i wyjaśnienie wpływu kosztów transakcyjnych i praw własności na strukturę instytucjonalną i funkcjonowanie gospodarki

1990

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Harry M. Markowitz
Merton H. Millerekonomia finansowaza pionierskie prace w teorii ekonomii finansowej
William F. Sharpe

1989

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Trygve Haavelmoekonometriaza wyjaśnienie podstaw ekonometrii w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa i analizę równoczesnych struktur ekonomicznych

1988

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Maurice Allaisteoria równowagi ogólnej i teoria równowag cząstkowychza pionierski wkład w teorię rynków i efektywnego wykorzystywania zasobów

1987

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Robert M. Solowteoria wzrostu gospodarczegoza wkład w teorię wzrostu gospodarczego

1986

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
James M. Buchanan Jr.finanse publiczneza rozwój kontraktowych i konstytucyjnych podstaw teorii podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych

1985

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Franco Modiglianimakroekonomiaza pionierskie analizy oszczędzania i rynków finansowych

1984

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Richard Stonerachunki narodoweza wkład w rozwój systemów rachunku narodowego, a tym samym znaczne usprawnienie podstaw empirycznej analizy ekonomicznej

1983

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Gerard Debreuteoria równowagi ogólnejza wdrożenie do teorii ekonomii nowych metod analitycznych oraz za nowe ścisłe sformułowanie teorii równowagi ogólnej

1982

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
George J. Stiglerorganizacja przemysłuza nowatorskie badania nad strukturami przemysłu, funkcjonowaniem rynków oraz przyczynami i skutkami regulacji publicznej

1981

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
James Tobinmakroekonomiaza analizę rynków finansowych i ich związków z decyzjami o wydatkach, zatrudnieniem, produkcją i cenami

1980

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Lawrence R. Kleinmakroekonometriaza stworzenie modeli ekonometrycznych i ich zastosowanie do analizy wahań ekonomicznych i polityki ekonomicznej

1979

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Theodore W. Schultzekonomia rozwojuza pionierski wkład w badania rozwoju gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem problemów krajów rozwijających się
Sir Arthur Lewis

1978

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Herbert A. Simonbadania operacyjne (zarządzanie)za pionierskie badania procesów podejmowania decyzji wewnątrz organizacji gospodarczych

1977

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Bertil Ohlinmiędzynarodowe stosunki gospodarczeza przełomowy wkład w teorię handlu międzynarodowego i międzynarodowych przepływów kapitałowych
James E. Meade

1976

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Milton Friedmanmakroekonomiaza osiągnięcia w dziedzinie analizy konsumpcji, historii i teorii monetarnej oraz za przedstawienie złożoności polityki stabilizacyjnej

1975

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Leonid Vitaliyevich Kantorovichteoria optymalnej alokacji zasobówza wkład w teorię optymalnej alokacji zasobów
Tjalling C. Koopmans

1974

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Gunnar Myrdalmakroekonomia, ekonomia instytucjonalnaza pionierską pracę w dziedzinie teorii pieniądza i wahań gospodarczych oraz za pogłębioną analizę współzależności zjawisk ekonomicznych, społecznych i instytucjonalnych
Friedrich August von Hayek

1973

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Wassily Leontiefanaliza nakładów i wynikówza rozwój metody nakładów i wyników i jej zastosowanie do ważnych problemów ekonomicznych

1972

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
John R. Hicksteoria równowagi ogólnej, teoria dobrobytuza pionierski wkład w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu
Kenneth J. Arrow

1971

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Simon Kuznetswzrost gospodarczy, historia gospodarczaza opartą na badaniach empirycznych interpretację wzrostu gospodarczego, która dała nowe i pogłębiła istniejące zrozumienie ekonomiczne struktur społecznych i procesów rozwoju

1970

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Paul A. Samuelsonteoria równowagi ogólnej i teoria równowag cząstkowychza pracę naukową, poprzez którą rozwinął statyczną i dynamiczną teorię ekonomii i aktywnie przyczynił się do podniesienia poziomu analizy w naukach ekonomicznych

1969

Imię i nazwiskoDziedzinaOsiągnięcia
Ragnar Frischekonometriaza rozwój i zastosowanie modeli dynamicznych do analizy procesów ekonomicznych
Jan Tinbergen