Forum   Mapa strony   Kontakt  

 
Działalność nasza nie będzie tylko papierowa, dydaktyczna lub agitacyjna.
Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy,
przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia
podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne.
Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym
(§5 statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
 
 

  • 3 padziernika 2019 r. Polskie Radio 24. - Wyrok TSUE ws. kredytów frankowych bdzie zacht dla frankowiczów, by jednak spróbowa walczy o swoje prawa w sdzie - uwaa prof. Elbieta Mczyska.
  Wicej
 • 3 padziernika 2019 r. Nowiny24. Wyniki rankingu "Zota setka", czyli zestawienia najwikszych firm Podkarpacia. Ranking powsta przy wspóudziale naukowo-badawczym Maopolskiego Instytutu Gospodarczego i podkarpackiego oddziau Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • 3 padziernika 2019 r. Ostrowmaz24.pl. V Ostrowskie Forum Rozwoju. "Rewolucja 4.0 jako wyznacznik przemian na rynku pracy" - wykad prof. Elbiety Mczyskiej.
  Wicej
Wicej >>>

Zapraszamy do przesyania informacji nt. organizowanych i planowanych konferencjach oraz seminariach naukowych na adres: zk@pte.pl
Do informatora>>>


Zapraszamy te, do zapoznania si z informacjami nt. aktualnych konferencji zagranicznych.
Konferencje zagraniczne>>>


Loan companies in Poland.
Theory and practice
Edited by Iwona Jakubowska-Branicka

Rynek firm pożyczkowych w Polsce.
Teoria i praktyka
redakcja naukowa Iwona Jakubowska-Branicka

Społeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska
Redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska,
Piotr Pysz

Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu
Mączyńska Elżbieta
Sójka Jacek

Złowić frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa
Shiller, J. Robert
Akerlof A. George

Ochrona Praw wierzycieli w Polsce
Elżbieta Mączyńska, Jacek Gołaczyński

Zbilansować banki. Nauki z kryzysu finansowego
Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole

Finanse a dobrobyt spoeczny
Robert J. Shiller

Wykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia
Kazimierz aski

Edukacja dla zrwnoważonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu, red. naukowa Artur Pollok

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia
red. naukowa Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda

Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro
Jerzy Kleer


Rynek firm pożyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka
redakcja naukowa Iwona Jakubowska-Branicka

Należy podkreślić duże zalety pracy o charakterze teoretycznym, metodycznym i praktycznym recenzowanej publikacji. Na pozytywną ocenę składa się m. in. to, że: odkrywa etapy ewolucji rynku firm pożyczkowych w Polsce; uwydatnia współczesne problemy regulacji rynku finansowego; przedstawia kompleksowe spojrzenie na funkcjonowanie instytucji rynku pożyczkowego z perspektywy socjologicznej; zawiera mozaikę różnych podejść (analizy na podstawie wywiadów, ankietowe badania, badanie metodą "tajemniczego klienta", analizy danych statystycznych), co tworzy silne fundamenty informacyjne do opracowania polityki rozwoju tego zaniedbanego rynku usług finansowych.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz (fragment recenzji)

Recenzja ksiązki, prof. Krzysztof WaliszewskiSpołeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska
Redakcja naukowa: Elżbieta Mączyńska, Piotr Pysz

"Idee społecznej gospodarki rynkowej zrodzone po II wojnie światowej są znakomitym podłożem do szukania odpowiedzi na pytanie, jak pogodzić konkurencyjność gospodarki z realizacją społecznych celów rozwoju, którym rynki nie potrafią sprostać. Z tego powodu należy z zadowoleniem powitać inicjatywę publikacji na ten temat. Podobnie jak poprzednie publikacje będące pokłosiem debat i ta również owocuje lekturą, która ma szanse wypełnić pożyteczną misję publiczną. Ład społeczno-ekonomiczny UE przeżywa przecież poważny kryzys. Obserwuje się tendencje do odchodzenia od pierwotnych idei założycielskich, które były mocno zakorzenione w poglądach głoszonych przez autorów społecznej gospodarki rynkowej. Powracanie do korzeni jest więc ze wszech miar zasadne."
Fragment recenzji prof. Michała Gabriela Woźniaka
Książka powstała dzięki współpracy i dofinansowaniu Fundacji Konrada AdenaueraEtyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu
Mączyńska Elżbieta, Sójka Jacek

Etyka i ekonomia to dwa sposoby myślenia, o których zwykło się sądzić, że mają zasadniczo odmienny charakter. W pierwszym dominuje element normatywny, czyli projekt określonego rozumienia dobra, sprawiedliwości, równości, praw jednostki, a nawet praw zwierząt. Myślenie ekonomiczne z kolei aspiruje do bycia naukową analizą życia gospodarczego (lub szerzej: społecznego), przy czym aspiracje te sięgają dalej aniżeli tradycyjne generalizacje nauk społecznych - czasami ideałem staje się zmatematyzowane przyrodoznawstwo. W odniesieniu do obu dyscyplin zapomina się jednak o innych, mniej oczywistych ich składnikach. W etyce na przykład obecne są analizy opisowe uwzględniające odmienne podejścia do zagadnień etycznych w różnych społeczeństwach, a także rozważania historyczne nad krystalizowaniem się poszczególnych teorii etycznych w toku dziejów. Ekonomia z kolei, m.in. dzięki studiowaniu historii jej samej oraz towarzyszących jej dziejów gospodarki, ukazuje nie tylko zależność od kontekstu historycznego, ale także swoją - by tak rzec - założeniowość. Ta ostatnia może mieć także charakter normatywny, nawet jeśli na co dzień jest on wyparty z samoświadomości metodologicznej ekonomistów. Samo pojęcie racjonalności - jak się uważa - zakłada pewne ideały moralne, z którymi niekoniecznie trzeba się zgadzać.Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa

Książkę cechuje przystępna narracja i obfitość barwnych metafor, poruszających opisów przypadków z codziennego życia, zasmucających i bulwersujących przykładów oszustw rynkowych. Zarazem lektura książki dostarcza sporej dawki wiedzy i o współczesnej gospodarce, i o ekonomii. Książkę tę powinien przeczytać każdy, kto nie chce wpadać w zastawiane przez wolny rynek pułapki, każdy, kto nie chce być owym tytułowym frajerem złowionym w rynkowe sieci. Powinni się nią zainteresować zwłaszcza parlamentarzyści i kreatorzy polityki społeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to użyteczna lektura zarówno dla praktyków, jak i badaczy wolnego rynku, dla naukowców, w tym ekonomistów, prawników, socjologów, historyków gospodarczych i in. I co najważniejsze, jest to książka wielce użyteczna dla zwykłych zjadaczy chleba, zmagających się na co dzień z rynkowymi pokusami i pułapkami.Ochrona Praw wierzycieli w Polsce

Nakładem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazała się publikacja "Ochrona Praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpieczeń. Informatyzacja sądownictwa". Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605.Projekt realizowany był przez Szkoła Głowna Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski.Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego

Kryzys finansowy, który rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w 2007 r., ogarnął wkrótce cały świat, powodując bankructwa wielu banków i pociągając za sobą konieczność bezprecedensowej pomocy finansowej państwa w celu ratowania globalnego systemu finansowego. Książka Zbilansować banki, napisana przez trzech wybitnych znawców problematyki finansów z perspektywy finansów międzynarodowych, przedstawia ważne wnioski płynące z tego kryzysu i proponuje szereg istotnych zmian w systemie regulacji rynków finansowych oraz daje istotne wskazówki co do sposobu traktowania w przyszłości banków przeżywających duże trudności finansowe.Dobra publiczne: wczoraj - dziś - jutro, Jerzy Kleer

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne kieruje do czytelników książkę dotyczącą sektora publicznego. Tematyka ta od czasu transformacji ustrojowej w Polsce niezwykle rzadko gościa na krajowym rynku wydawniczym. Fascynacja przemianami wolnorynkowymi oraz przekonanie o omnipotencji, niezawodności i efektywności rynku, a tym samym zasadności minimalizacji roli państwa, zepchnęy na margines (i w teorii, i w praktyce) kwestie sektora publicznego. W Polsce kwestie te miay wręcz posmak niechcianego, minionego ustroju. Autor tej książki, profesor Jerzy Kleer, przekonuje, że marginalizacja sektora publicznego jest kosztownym, kryzysogennym będem. W książce tej wskazuje na niezbywalne, tradycyjne i nowe funkcje sektora publicznego, ksztatujące się m.in. pod wpywem przemian cywilizacyjnych, globalizacji i nowych technologii. Jerzy Kleer należy do nielicznych w Polsce ekonomistów - badaczy tej problematyki.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa EkonomicznegoWykady z makroekonomii. Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia, Kazimierz aski

Ksiąka ta jest niezbdnym antidotum na dominacj nurtu neoliberalnego w akademickim nauczaniu ekonomii, co mona uzna za swego rodzaju dydaktyczne zdoktrynalizowanie. Skutkuje to znacznymi lukami w wiedzy ekonomicznej absolwentów studiów, przekadając si zarazem na kosztowne, zagraające trwaą stagnacją czy nawet recesją, bdy w przyjmowanych podstawach polityki spoeczno-gospodarczej.

Kazimierz aski w bardzo atrakcyjny dla czytelnika, przejrzysty sposób przedstawia odmienną teori ekonomii. Przedstawia ekonomi zakorzenioną w niedocenianej wcią (zwaszcza w naszym kraju) teorii Kaleckiego. Wskazuje na uytecznoś tej teorii w rozwiązywaniu najtrudniejszych obecnie w gospodarce problemów, w tym przede wszystkim problemu bezrobocia.

Elbieta Mączyska
Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego


 Edukacja dla zrównowaonego i trwaego rozwoju oraz spoecznie odpowiedzialnego biznesu

Wszyscy zdajemy sobie spraw, jaką barier dla procesów wzrostowych i rozwojowych gospodarki stanowi niski poziom edukacji ekonomicznej spoeczestwa. Wspócześnie wiedza ekonomiczna staa si równie wana w yciu kadego czowieka jak wiedza z zakresu matematyki, fizyki, biologii, geografii, historii i szeregu innych przedmiotów ogólnoksztacących. Mamy te świadomoś skutków naduywania wiedzy ekonomicznej i wykorzystywania jej do realizacji wasnych celów kosztem innych jednostek (a nawet reszty spoeczestwa). Wystarczy przywoa róda ostatniego światowego kryzysu finansowego, którego skutki odczuwane są do dziś. Na przestrzeni wierwiecza od rozpoczcia transformacji systemowej w naszym kraju mieliśmy do czynienia z niebywaym wrcz rozkwitem ksztacenia w zawodzie ekonomisty – zarówno pod wzgldem liczby ksztaconych osób (uczniów i studentów), jak i liczby zwaszcza szkó wyszych ksztacących na kierunkach ekonomicznych. Dziś warto dokona bilansu zmian w obszarze edukacji ekonomicznej spoeczestwa oraz sformuowa wyzwania stojące przed nami w tym zakresie.

Ze wstpu dr Artur Pollok


 Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne

Finanse publiczne są ściśle związane z modelem społeczno-gospodarczym kraju, są w zasadzie jego wyrazem, jak również prowadzonej polityki społecznej i gospodarczej. Obserwacja rzeczywistości prowadzi do konkluzji, że modele finansów publicznych w poszczególnych krajach mogą istotnie się różnić. Zewnętrznym tego wyrazem jest różny stopień fiskalizmu interpretowanego jako udział dochodów (wydatków) publicznych w PKB. Różnice w poziomie fiskalizmu skłaniają do refleksji teoretycznej o istotnym znaczeniu praktycznym. Chodzi mianowicie o próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, dlaczego kraje o wysokim fiskalizmie, takie jak np. państwa skandynawskie, osiągają wysoki stopień dobrobytu, zajmując czołowe miejsce wśród najbardziej konkurencyjnych gospodarek świata, skoro w wielu teoriach ekonomicznych oraz w dyskusjach politycznych to właśnie wysoki fiskalizm ogranicza czy wręcz uniemożliwia rozwój społeczno-gospodarczy. Można intuicyjnie wnioskować, że istnieje jeszcze szereg innych czynników rozwoju społecznego i gospodarczego, a przyjęty model finansów publicznych może odgrywać mniejszą lub większą rolę w zależności od warunków kulturowych i społecznych, w których jest realizowany.

Stanisaw Owsiak (red. nauk.)

Determinanty Rozwoju Polski. Polityka Innowacyjna

Polska aspiruje do roli jednego z głównych krajów Unii Europejskiej. Te aspiracje mają u podstaw wielkość naszego kraju, rozmiary gospodarki i możliwości jej dalszego rozwoju, ale także sukcesy osiągnięte w okresie transformacji systemowej. Sukcesy te mają przede wszystkim charakter ilościowy: szybkie w porównaniu z innymi krajami Unii tempo wzrostu PKB osiągane przez ponad 20 lat (?zielona wyspa? w czasie ostatniego kryzysu), duża dynamika eksportu, wydajności pracy itd. Gdyby nawet te ilościowe sukcesy były kontynuowane, nie zapewnią one jednak wejścia do grona najbardziej rozwiniętych krajów UE. Aby to osiągnąć, potrzebne są sukcesy jakościowe, mające źródło w wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zasobów pracy i ich twórczej aktywności oraz innowacyjności opartej na oryginalnych rozwiązaniach powstających w kraju. Skupiając wysiłek na innowacjach odtworzeniowych, znanych i stosowanych przez różne podmioty za granicą (a nieraz także w kraju), nie można w istotnym stopniu zmniejszyć dystansu technologicznego do liderów w krajach rozwiniętych i unowocześniać struktury gospodarki. (?)

Joanna Kotowicz-Jawor
Ewa Okoń-Horodyńska
Stefan Krajewski (red. nauk.)

Państwo a gospodarka

W związku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Główny OWE przygotował publikację pt. Państwo a gospodarka. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. Stanisława Owsiaka.

Poszczególne teksty przygotowane zostały przez członków Komitetu oraz zaproszonych autorów, związanych od lat z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym. Artykuły te mieszczą się w szerokim obszarze badań nad relacjami między państwem a gospodarką, chociaż w poszczególnych rozdziałach książki, różnego autorstwa, odmiennie zostały rozłożone akcenty.

W publikacji znaleźć można zarówno refleksje teoretyczne, jak też opinie na temat polityki gospodarczej, wypływające nie tylko z teorii ekonomii, ale także z praktycznych doświadczeń autorów.Finanse a dobrobyt spoeczny

Po głębokim kryzysie finansowym reputacja sektora finansowego mocno podupadła. Robert Shiller wcale nie rozgrzesza sektora finansowego z jego przewinień ? był on wszakże chyba jedynym człowiekiem, który trafnie przewidział zarówno bańkę internetową w 2000 r., jak i bańkę na rynku nieruchomości w 2007 r., która doprowadziła do głębokiego i długotrwałego kryzysu. Ale w tej ważnej i aktualnej książce autor twierdzi, że zamiast potępiać sektor finansowy należy go tak przekształcić, aby mógł dobrze służyć potrzebom społeczeństwa. Przekonuje nas, że system finansowy to nie wielki pasożyt żerujący na społeczeństwie, lecz klucz do rozwiązania wielu problemów społecznych i podniesienia ogólnego poziomu dobrobytu. Potrzeba nam więcej produktów finansowych, a nie mniej, a system finansowy musi aktywniej uczestniczyć w realizacji ważnych celów społecznych.Ekonomia dla przyszości. Fundamentalne problemy teorii ekonomii i praktyki gospodarczej

Monografia ta dotyczy jednego z głównych obecnie obszarów debaty ekonomicznej, tj. debaty na temat stanu teorii ekonomii, jej użyteczności praktycznej i przystawalności do bieżących oraz przyszłych wymogów dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społeczno-gospodarczej. (...) Tom ten kierowany jest do czytelników w przekonaniu, że zawarte w nim treści będą sprzyjać lepszemu rozumieniu różnych nurtów teorii ekonomicznych oraz zobiektywizowanej ocenie praktycznej użyteczności tych nurtów i ich racjonalnemu wykorzystaniu w praktyce.

Elżbieta Mączyńska (red. nauk.)

Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia

Niniejsza książka podejmuje analizę związkw rynku pracy i rozwoju gospodarczego w Polsce na tle innych krajw, w szczeglności krajw Unii Europejskiej. W analizie tych związkw akcent spoczywa na roli, jaką odgrywają zjawiska i procesy występujące na rynku pracy w kształtowaniu rozwoju gospodarczego. Wśrd tych zjawisk i procesw uwzględnione są nie tylko te o charakterze krtkookresowym, ale rwnież zjawiska i procesy o charakterze długookresowym, w tym między innymi demograficzne.

Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda (red. nauk.)
Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce

Wspólna platforma tematyczna artykułów zawartych w prezentowanym zbiorze dotyczy szeroko rozumianego miejsca Polski w gospodarce światowej, ze szczególnym uwzgldnieniem wybranych aspektów współpracy gospodarczej z zagranicą. Stale postpujące, niekiedy bardzo szybkie i intensywne zmiany na światowej arenie gospodarczej sprawiają, że pojawia si wiele szans, a jednocześnie liczne zagrożenia, na jakie wystawiona jest nasza gospodarka. Towarzyszy temu z jednej strony coraz szersze zainteresowanie konkurentów zagranicznych obecnością na relatywnie szybko rozwijającym si rynku polskim, z drugiej zaś wzrost skłonności polskich firm do podejmowania i rozwijania działalności na rynkach zagranicznych, niekiedy bardzo odległych. Zawarte w książce teksty stanowią pokłosie kilkuletnich praz związanych z przygotowaniem i realizacją IX Kongresu Ekonomistów Polskich.

Marian Gorynia, Stanisaw Rudolf (red. nauk.)

Problemy rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w pierwszej dekadzie czonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Sprawy rolnictwa i obszarw wiejskich pochłaniają wciąż wiele czasu rządom, parlamentom i dyplomatom zarwno w wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się krajach świata, niejako wbrew tendencjom do malejącego udziału rolnictwa w wytwarzaniu produktu krajowego brutto czy wartości dodanej. Co więcej, zyskują na znaczeniu i aktualności, podobnie jak ekonomia rolna jako specjalnoś i subdyscyplina na forum oglnoekonomicznym. Dowodem tego jest m.in. niniejsza publikacja będąca pokłosiem sesji, ktra odbyła się w trakcie IX Kongresu Ekonomistw Polskich i poświęcona była teoretycznym i praktycznym aspektom rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Bogdan Klepacki, Andrzej Czyżewski Marian Gorynia, Stanisław Rudolf (red. nauk.)
Nagroda Economicus 2015
Reformy systemu emerytalnego

Książka powinna by obowiązkową lekturą dla każdego, kto chce zgębi wiedzę na temat istoty i form systemw emerytalnych oraz ich przemian. Publikacją tą powinni się zainteresowa w pierwszym rzędzie parlamentarzyści, kreatorzy polityki spoeczno-gospodarczej na szczeblach centralnych i innych. Jest to wielce użyteczna lektura zarwno dla praktykw jak i badaczy systemw emerytalnych, dla naukowcw, w tym m.in. ekonomistw, prawnikw, socjologw, demografw, historykw gospodarczych, jak i studentw tych dyscyplin. Książka ta powinna zainteresowa wszystkich, ktrym na sercu leży nie tylko zapewnienie godnego życia emerytw, ale także dobrostan kraju i dobrobyt jego obywateli.

Peter Diamond, Nicholas Barr (Nagroda "Economicus")
Sektor Finansowy. Stymulatory i zagrożenia rozwoju

W niniejszej pracy, powstaej ze zbioru referatw nadesanych na IX Kongres Ekonomistw Polskich, autorzy starają si przybliży, poprzez zaprezentowanie wynikw wasnych prac badawczych oraz w drodze przeglądu literatury, czynniki sprzyjające rozwojowi gospodarki i sektora finansowego, jak rwnież zwracają uwag na już wystpujące i potencjalne zagrożenia rozwoju. To waśnie czyni t książk ciekawą, cho ze swej istoty pozbawioną konsekwentnej spjności. Przedstawiane są w niej bowiem rżne tezy, wyniki obserwacji dotyczące regulacji, polityki gospodarczej, nadzoru, jak rwnież zachowa klientw indywidualnych i przedsibiorstw, w tym finansowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz (red. nauk.)

Nauki ekonomiczne. Stylizowane fakty a wyzwania wspczesności

Chciaem zwrcić uwag Czytelnika na to, iż w prezentowanej monografii zawarte są rżnorodne i - mam nadziej - wartościowe opracowania, podejmujące kluczowe problemy w kontekście rozwoju ekonomii i innych dyscyplin w obrbie dziedziny nauki ekonomicznej, nawiązujące do światowej dyskusji na temat zjawisk kryzysowych z jednej strony w ramach tych nauk, a z drugiej w realnej rzeczywistości ekonomicznej. W szczeglności mam nadziej, iż Czytelnik znajdzie w tym pokongresowym wydawnictwie ciekawe i inspirujące do dalszych bada przyczynki do dyskusji na temat metodologicznych i teoriopoznawczych wyzwa wspczesnych nauk ekonomicznych.

Bogusaw Fiedor (red. nauk.)Modele ustroju spoeczno-gospodarczego. Kontrowersje i dylematy

Zawarte w tej książce treści stanowią swego rodzaju syntezę toczącej się w kraju oraz za granicą debaty na temat przemian ustrojowych i ich podłoża, stanu, a także przyszłości kapitalizmu. Zarazem jednak z monografii tej wynika, że oceny tych zjawisk są dość kontrowersyjne. Po części wynika to z niejednakowej perspektywy, jaką uwzględniają poszczególni autorzy, po części zaś z różnorodnych podstaw metodologicznych. Taka różnorodność podejść sprzyja pogłębionej refleksji. Jest to ważne, tym bardziej że - mimo podejmowanych w skali globalnej i lokalnej rozmaitych przedsięwzięć ukierunkowanych na łagodzenie dysproporcji i wynaturzeń społeczno-gospodarczych w świecie oraz na harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy - dotychczas niemal żaden kraj nie może poszczycić się w pełni satysfakcjonującymi względnie trwałymi rozwiązaniami tych problemów. Powstaje zatem pytanie, dlaczego tak się dzieje. Co jest podłożem ujawniających się słabości w systemach społeczno-gospodarczych? Czy i w jakim stopniu ma to związek z teorią ekonomii?

Elżbieta Mączyńska (red, nauk.)
 • 18 listopada 2019 r. Ethics&Trust in Finance. 7th Global Prize.The ceremony will be hosted by the OECD and take place at the headquarters in Paris with a keynote address by Ángel Gurría, Secretary General of the OECD. The nominees of this 7th edition are:
  Andrea Bancone, "The Moralization of Contracts : An Islamic Perspective"
  Mikael Homanen, "Voting With Your Wallet"
  Aleksander Kowalski, "Ethical Aspects of Bank Resolution"
  Mateusz Kucz, "How to Shape Moral Attitudes in Banking - the Polish example"
  Adam Morris, "The product complexity and ethical behavior"
  Marta Rocchi, "Technomoral Financial Agents: Ethics in the Fintech Era"
  Andrea Roncella & Luca Roncella, "Finance needs ‘bilinguals’ too"
  Christopher Stubbs, "Is off-shoring ethical?"
  Monika Swaczyna-Pruchnik, "Conduct Capital Buffer"
  Colin Sweetman, "Central ratings index for ethics and trust in finance"
  Matthew Wharton, "Beyond the code of ethics - measuring corporate culture"
  Wicej
 • 14 - 18 padziernika 2019. Gociem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu bdzie prof. Oded Galor z Brown University (USA). 15 padziernika 2019 r. prof. Oded Galor w czasie inauguracji roku akademickiego otrzyma tytu doktora honoris causa UEP oraz wygosi wykad inauguracyjny. Po uroczystoci inauguracji roku akademickiego w Auli UEP prof. Oded Galor wygosi wykad otwarty nt. Roots of Inequalities in the Wealth of Nations. 17 padziernika 2019 prof. Oded Galor wygosi wykad na Uniwersytecie Mikoaja Kopernika w Toruniu nt. Biogeographical Roots of Growth and Comparative Economic Development. W zwizku z wizyt prof. Odeda Galora w Polsce w "Gosie Uczelni" UMK w Toruniu ukaza si interesujcy materia przygotowany przez prof. Magdalen Osisk, który jest dostpny pod adresem: https://glos.umk.pl/wiadomosci/?id=15618
 • 10 padziernika 2019 r. Gala IX Edycji Konkursu "Pracodawca Godny Zaufania. Krajowa Izba Gospodarcza.
  Wicej
 • 9 padziernika 2019 r. Prezydium Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.
 • 3 padziernika 2019 r. Konferencja "Mazowsze wczoraj i dzi - kierunki rozwoju nowoczesnej gospodarki".
  Wicej
 • 2 - 3 padziernika 2019 r. V Ostrowskie Forum Rozwoju. "Rewolucja 4.0 jako wyznacznik przemian na rynku pracy" - wykad prof. Elbiety Mczyskiej.
  Wicej
 • 26 wrzenia 2019 r. "Micha Kalecki and the Problem of International Equilibrum". W Paryu odbya si konferencja zorganizowana przez Stae Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
  Julio Lopez G., Michael Assous: Micha Kalecki. Wydawnictwo PTE. Seria: Wielcy myliciele w dziedzinie ekonomii
 • 11 wrzenia 2019 r. The Nineteenth World Congress of the International Economic Association will be held in Bali, Indonesia, 3-7 July 2020. It will be co-organized with the Ministry of Finance of Indonesia. The IEA has come a long way since its founding in 1950 with the support of UNESCO and Joseph Schumpeter as its first (interim) President. World Congresses of the IEA have been held across the world, starting with Rome, in 1956.
  Wicej
 • 3 - 5 wrzenia 2019 r. XXIX Forum Ekonomiczne w Krynicy. Europa jutra. Silna, czyli jaka?
  4 wrzenia. Panel dyskusyjny, moderowany przez Piotra Malaka pt.: Czy technologia moe pomóc ograniczy skutki starzenia si ludnoci na rynkach pracy? Panelici: prof. Elbieta Mczyska - prezes Polskiego Towarzystwa Eonomicznego, dr hab. Agnieszka Cho-Domiczak - profesor Szkoy Gównej Handlowej w Warszawie, prof. Marek Góra - SGH, Dionizy Smole – dyrektor PwC Polska.
  Relacja wideo 

  5 wrzenia, godz. 13.15 – 13.30, "CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSOWA I PROKRASTYNACYJNY BIZNES" rozmowa z prof. Elbiet Mczysk.
  Relacja wideo

  SGH na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy

 • 2 sierpnia 2019 r. "Ekonomista", czasopismo Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego znalazo si w nowym wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyszego obejmujcym punktowane czasopisma i recenzowane materiay z konferencji midzynarodowych. "Ekonomicie" przyznano 40 punktów.
 • 1 sierpnia 2019 r. Maksymilian Mucha i Jakub Klicki na Midzynarodowej Olimpiadzie Ekonomicznej otrzymali  tytu „Best in Economics”. Olimpiada, która w tym roku odbywaa si w St. Petersburgu skadaa si z trzech moduów: ekonomii, finansów i zadania biznesowego. Polacy najlepiej poradzili sobie w ekonomii. Maksymilian Mucha zdoby pierwsze miejsce na tegorocznej XXXII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Jakub Klicki by trzeci.
 • 22 - 27 lipca 2019 r. Odbyo si polsko - niemieckie seminarium naukowe "Spoeczna Gospodarka Rynkowa a europejskie wartoci" w Eku zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Fundacj Konrada Adenauera.
  Wicej
  Prezentacja Andrzeja Szplita. "Efekt Ringelmana zagroeniem dla realizacji Europejskiego Modelu Spokecznego".
  Prezentacja Józefy Famielec. "Wolno gospodarcza w Spoecznej Gospodarce Rynkowej".
  Prezentacja Jurgena Wandela. "Soziale Marktwirtschaft und individuelle Freiheit in Deutschland heute: Eine Betrachtung im Lichte von Heyek's Weg in die Knechtschaft".
  Prezentacja Marii Urbaniec. "Zmiany na rynku pracy w dobie transformacji cyfrowej".
  Prezentacja Anny Zbkowicz. "Koncepcja spoecznej gospodarki rynkowej i kapitaowe programy zabezpiecze emerytalnych".
  Prezentacja Ewy Kuliskiej - Sadochy. "Odpowiedzialna bankowo - czy to moliwe?".
  Galeria zdj
 • 19 lipca 2019 r. - Gazeta Prawna.pl - Economicus 2019, dziewita edycja konkursu dla najlepszych ksiek ekonomiczno-biznesowych na naszym rynku wydawniczym, nabiera tempa. Wród publikacji nominowanych w kategorii najlepsza ksika, poruszajce szeroko rozumian tematyk ekonomiczn, znalaza si publikacja pt. „Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka” pod redakcj naukow Iwony Jakubowskiej-Branickiej, wydana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz ksika pt. „Ekonomia i polityka. Wokó teorii Grzegorza W. Koodki” pod redakcj naukow Elbiety Mczyskiej, prezes PTE (Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN). Zwycizc poznamy 20 listopada podczas odbywajcego si w Krakowie Open Eyes Economy Summit.
  Wicej
 • 1 lipca 2019 r. Academia Europaea, zrzeszajca 4 tys. naukowców, w tym 72 laureatów Nagrody Nobla, zaprosia do swojego grona prof. Grzegorza W. Koodko. Jest on pierwszym ekonomist z Polski zasiadajcym w tej organizacji.
  Wicej
 • 11 czerwca 2019 r. Konferencja "Pracownicze Plany Kapitaowe dla maych, rednich i duych organizacji".
  Wicej

 • 10 czerwca 2019 r. w Warszawie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii odbyo si uroczyste zakoczenie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych Gospodarzem spotkania by Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii Pan Marcin Ociepa. Zdjcia
  Po spotkaniu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Rozwoju, odbya si wizyta laureatów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giedzie Papierów Wartociowych. W jej trakcie uczniowie oraz ich opiekunowie spotkali si z Wiceprezesem Zarzdu Giedy Papierów Wartociowych w Warszawie Jackiem Fotkiem. Zdjcia
 • 5 czerwca 2019 r. Debata "Polska w pracy. O kondycji pracowników w III RP". Gocie specjalni: prof. Elbieta Mczyska, Dorota Gardias, przewodniczca Forum Zwizków Zawodowych, przewodniczca Rady Dialogu Spoecznego, Zbigniew Derdziuk, szef programowy Komitetu Dialogu Spoecznego KIG, Marek Szymaniak, autor ksiki "Urobieni. Reportae o pracy", Rafa Wo, autor ksiki "To nie jest kraj dla pracowników".
  Galeria zdj
  Relacja wideo
 • 21 maja 2019. Konferencja naukowa "Wyzwania innowacyjnoci dla ekonomii i prawa w ochronie zdrowia" zorganizowana przez Uniwersytet Kardynaa Stefana Wyszyskiego oraz Szko Gówn Handlow.
  Znaczenie analizy ekonomicznej dla innowacji w ochronie zdrowia - prof. Ewelina Nojszewska
 • 16 maja 2019 r. Konferencja Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Analiz Spoeczno - Ekonomicznych: "Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej.
  Streszczenie raportu: opracowaa Stanisawa Golinowska
  Raport
 • 16 maja 2019 r. Konferencja "Strategia dla Polski. wier wieku póniej". Akademia Leona Komiskiego.
  Zaproszenie i program
  Relacja
  Relacja wideo
  Strategia dla Polski - red. naukowa Grzegorz W. Koodko, Jacek Tomkiewicz
  Okadka
  Spis treci i wstp
 • 15 maja 2019 r. Otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk - "Spoeczna czasoprzestrze dziaalnoci gospodarczej". Punktem wyjcia debaty byo wystpienie prof. dr hab. Jerzego Hausnera.
  Jerzy Hausner - Spoeczna czasoprzestrze dziaalnoci gospodarczej
  Transmisja online
  Stenogram
  Galeria zdj
 • 10 maja 2019 r. - Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowa konferencj naukow, nad któr patronat objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pt.: „Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka”.
  Dlaczego paraformalno dziaa - prof. Iwona Jakubowska - Branicka 
 • 24 kwietnia 2019 r. Prof. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego otrzyma tytu DOKTORA HONORIS CAUSA Uniwersytetu w Biaymstoku.
  O Profesorze Marianie Goryni
  Relacja z uroczystoci
  Relacje
 • 17 kwietnia 2019 r. Odbya si Wielka Gala Liderów wiata Bankowoci i Ubezpiecze. Statuetk dla Najlepszego Banku otrzyma Santander Bank Polska.
  Wicej
 • 9 kwietnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Komitet Nauk Ekonomicznych PAN przy wspópracy Staego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy OECD zorganizowao seminarium naukowe na temat Raportu OECD: Beyond GDP MEASURING WHAT COUNTS FOR ECONOMIC AND SOCIAL PERFORMANCE. Autorami raportu s: Joseph E. Stiglitz, Jean - Paul Fitoussi, Martine Durand.
  Zaproszenie
  Raport
  Prezentacja
  Relacja wideo ze spotkania
  Galeria zdj
 • 8 kwietnia 2019 r. Odbyo si seminarium Centrum Badawczego Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER na temat stabilnoci sektora finansów spoecznych w kontekcie ostatnich zapowiedzi rzdu zakadajcych istotny wzrost nakadów publicznych z udziaem Ludwika Koteckiego, wiceministra finansów w latach 2008 - 2012.
 • 16 kwietnia 2019 r. W Europejskim Centrum Solidarnoci odbya si debata z udziaem prof. Elbiety Mczyskiej - "Jaki kapitalizm? Jaka gospodarka?".
  Wicej
 • 7 kwietnia 2019 r. Maksymilian Mucha z VII Liceum Ogólnoksztaccego im. Zofii Nakowskiej w Krakowie zosta zwycizc XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Drugie miejsce zaj Jakub Piznal z Liceum nr 3 im. Adama Mickiewicza we Wrocawiu. Na trzecim miejscu znalaz si Jakub Klicki z IV Liceum Ogólnoksztaccego im. Marii Skodowskiej - Curie w Olsztynie. XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej odbya si pod hasem „Gospodarka wiatowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. W wyniku dwudniowych finaów, które odbyy si 6 i 7 kwietnia wyoniono cznie 30 laureatów i 70 finalistów.
  Galeria zdj - zawody finaowe

  Galeria zdj - spotkanie w NBP z czonkiem zarzdu Pawem Szaamach

  Prof. Marian Gorynia - wykad
 • 1 kwietnia 2019 r. "Czy spoeczna gospodarka rynkowa moe by modelem dla Unii Europejskiej?" - konferencja Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
  Relacja
 • 28 marca 2019 r. Po raz 9. Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nagrodzi najlepsz prac magistersk dotyczc ochrony konkurencji. Po raz 7. wybrana zostaa z kolei najlepsza praca magisterska w obszarze ochrony konsumentów. Po raz drugi nagrodzono prace doktorskie dotyczce ochrony konkurencji oraz konsumentów. Kapituy konkursowe nagrodziy cznie pi prac magisterskich oraz jedn prac doktorsk. Wyrónione zostay cztery prace magisterskie i jedna doktorska. Dodatkowo, jak co roku, jedna praca zostaa wyróniona przez Stowarzyszenie Prawa Konkurencji ― partnera konkursu. W skadzie Kapituy oceniajcej prace z zakresu ochrony konkurencji zasiadaa prof. Elbieta Mczyska. Patronem konkursu byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
  Galeria zdj
 • 26 marca 2019 r. "wiat 10 lat po kryzysie. Co dalej?". Orodek Myli Spoecznej im. Ferdynanda Lassalle'a oraz Fundacja im. Friedricha Eberta zorganizowali w Centrum Konferencyjnym Zielna w Warszawie debat, w której wzili udzia: prof. Elbieta Mczyska, prof. Andreas Noelke, red. Rafa Wo.
  Relacja wideo
 • 21 - 24 marca 2019 r. 15 Konferencja Western Aeconomic Association International w Tokio. Prof. Peter A. Diamond podczas prelekcji prezentuje wśród wydawnictw na temat zabezpieczenia społecznego, książkę, której jest współautorem "Reformy systemu emerytalnego. Krótki przewodnik", wydaną przez Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Peter Arthur Diamond (ur. 29 kwietnia 1940) - amerykański ekonomista, profesor ekonomii na MIT znany za jego analizę polityki U.S. Social Security i jego pracę jako doradcy Advisory Council on Social Security w późnych latach 80. i 90. XX wieku. Został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2010, wspólnie z Dale Mortensenem oraz Christopherem Pissaridesem. Jest również laureatem Nagrody Nemmersa, którą otrzymał w 1994 roku.
  diamond_tokio.jpg
 • Workshop on Institutional Analysis. Katedra Ekonomii Politycznej WNE UW, wspólnie z The Ronald Coase Institute, organizuje w maju 2019 r na WNE UW caotygodniowy „Workshop on Institutional Analysis”. Na te warsztaty rekrutacja jest ju zamknita. Wczeniej, 11 maja, badacze z RCI poprowadz caodniowe warsztaty dla polskich naukowców (doktoranci i osoby krótko po doktoracie). Bdzie to niepowtarzalna okazja do przedyskutowania swoich planów i pomysów badawczych z najwybitniejszymi badaczami z obszaru nowej ekonomii instytucjonalnej. Osoby zainteresowane powinny przesa swoje zgoszenie do 18 marca, wraz z krótkim (ok. pó strony) opisem projektu badawczego, który mógby by przedmiotem dyskusji podczas warsztatów Zgoszenia naley przesya do dr hab. Jana Fakowskiego, koordynatora warsztatów, jfalkowski@wne.uw.edu.pl
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Katowicach zaprasza na KONFERENCJ NAUKOW „PRACOWNICZE PLANY KAPITAOWE”
  TERMIN: 3 KWIETNIA 2019 R.
  MIEJSCE: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH
  Zaproszenie i program
 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogasza przeprowadzenie w 2019 roku dwóch konkursów:
  Konkurs o Nagrod PTE im. prof. Edwarda LIPISKIEGO za prac wnoszc nowe wartoci do dorobku nauk ekonomicznych.
  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2019 r.
  - Ogoszenie
  - Uchwaa z Regulaminem i skadem Jury
  Konkurs na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2016-2018.
  Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2019 r.
  - Ogoszenie
  - Uchwaa z Regulaminem i skadem Jury
  Zapraszamy do skadania wniosków na oba Konkursy.
 • Mio nam poinformowa, e Pan dr Grzegorz Waga - czonek Zarzdu Krajowego PTE - wyda ksik pt. „1000 pyta. Ekonomia, finanse, zarzdzanie”, Wydawnictwo DIFIN 2019.
  Wicej
 • 22 stycznia 2019 r. Halina Szymaska, szefowa Kancelarii Prezydenta RP powoaa Kapitu Polskiej Wystawy Gospodarczej 2019 - 2020. Jej czonkowie wska produkty i przedsibiorstwa, które jesieni tego roku zaprezentuj si na boniach Stadionu Narodowego PGE w Warszawie. Polska Wystawa Gospodarcza to dwuetapowe przedsiwzicie realizowane z inicjatywy Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Jego celem jest przyblienie osigni polskiej gospodarki, propagowanie patriotyzmu gospodarczego oraz wzbudzenie poczucia dumy i szacunku dla efektów pracy pokole rodaków. W skad Kapituy wesza prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • 19 stycznia 2019 r. W zabrzaskim Domu Muzyki i Taca odbya si coroczna gala wrczenia Laurów Umiejtnoci i Kompetencji. Platynowy Laur w kategorii „Nauka i Innowacyjno” otrzymaa prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i prof. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dr Jerzy Podsiado, prezes zarzdu Oddziau w Katowicach Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zosta wyróniony Platynowym Laurem Umiejtnoci i Kompetencji.
  Wicej
  Galeria zdj
 • podpisanie_pte_tnp-42063-107609.jpg 17 stycznia 2019 r. Prof. Elbieta Mczyska i prof. Piotr Masiukiewicz podpisali porozumienie o wspópracy midzy Polskim Towarzystwem Ekonomicznym a Towarzystwem Naukowym Prakseologii. Wspópraca bdzie dotyczy m. in. badania aktualnoci, przydatnoci i roli prakseologii oraz nauk ekonomicznych w realiach wspóczesnej gospodarki rynkowej i globalizacji, gospodarki opartej na wiedzy, innowacyjnoci oraz zmieniajcych si paradygmatów nauk o zarzdzaniu.
  Wicej
 • 11 stycznia 2019 r. W Komitetach Okrgowych w caej Polsce odby si etap okrgowy XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zawody okrgowe miay charakter pisemny i skaday si z trzech elementów: jednego pytania o charakterze ogólnym nawizujcym do hasa przewodniego tegorocznej Olimpiady - "Gospodarka wiatowa - wolny handel czy protekcjonizm?", zadania z analizy finansowej, 30 pyta testowych.
  Galeria zdj
 • Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Szkoa Wajdy przedstawiaj film o prof. Edwardzie ukawerze zrealizowany w ramach Programu Edukacji Filmowej 2017/2018 przy udziale studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
  Wicej

 • 11 grudnia 2018 r. Akademia Leona Komiskiego. Sesja informacyjna midzynarodowej akredytacji AACSB skierowana do polskich uczelni. AACSB International – The Association to Advance Collegiate Schools of Business to najwiksza na wiecie sie edukacji biznesowej, czca studentów, rodowisko akademickie oraz przedsibiorstwa w celu rozwoju edukacji biznesowej na caym wiecie. AACSB International to organizacja non-profit prowadzona przez oddanych wolontariuszy i pracowników, której celem jest zapewnienie jakoci programów szkó biznesowych, rozpowszechnianie informacji i najlepszych praktyk z zakresu edukacji biznesowej, wymiana opinii i wspieranie rozwoju zawodowego kadry akademickiej.
 • 6 grudnia 2018 r. - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Konferencja "Cigo i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi" w ramach obchodów 100 - lecia odzyskania Niepodlegoci.
 • 6 grudnia 2018 r. W ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbya si debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Komitet Nauk o Finansach PAN pt. wiat bankowoci. W dyskusji wzili udzia: prof. Leszek Dziawgo, prof. Alfred Janc, prof. Stanisaw Owsiak, prof. Magorzata Zaleska. Moderatorem byla prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie
  Stenogram
  Transmisja online

  Galeria zdj

  "wiat bankowoci: wicej wolnoci czy krótka smycz" - Robert Olesiski o dyskusji w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym.
  Wicej

 • 5 grudnia 2018 r. - Konferencja z okazji wiatowego Dnia Konkurencji: "Konkurencja w erze cyfrowej".
 • 27 listopada 2018 r. – tym razem wyjtkowo we wtorek. W ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbya si debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Forum Myli Instytucjonalnej pt. Zrozumie kapitalizm. Podejcie ewolucyjno - instytucjonalne. W dyskusji wzili udzia: prof. Anna Zbkowicz, prof. Maciej Miszewski, prof. Pawe Chmielnicki, dr Sawomir Czech, prof. Janina Godów – Legid. Moderatorem bya prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie
  Zrozumie kapitalizm. Ujcie ewolucyjno-instytucjonalne Red. Anna Zbkowicz, Maciej Miszewski, Pawe Chmielnicki, Sawomir Czech. Sosnowiec-Kraków 2018. Pena wersja ksiki do pobrania>>>

  Transmisja online

  Galeria zdj

  Stenogram

   

 • Mamy przyjemno poleci film pt."How The Economic Machine Works in 30 minutes by Ray Dalio"
  Link do filmu
 • Senat Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie przyzna prof. Grzegorzowi W. Koodko tytu Honorowego Profesora za wybitne osignicia naukowe    Wicej
 • 26 listopada 2018 r. - w Szkole Gównej Handlowej odbyo si 5 Forum Rachunkowoci. W tym roku temat przewodni Forum brzmia: „W kierunku przyszoci: technologia blockchain i sztuczna inteligencja w rachunkowoci”. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronatem to wydarzenie.
   
 • 22 listopada 2018 r. odbya si Gala z okazji wrczenia Nagrody Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie SGH za najlepsz prac z zakresu nauk o przedsibiorstwie. Tegorocznym laureatem zosta prof. Krzysztof Obój za ksik "Praktyka strategii firmy. Jak zarzdza przeszoci, radzi sobie z teraniejszoci i tworzy przyszo”. Nagrod i pamitkowy dyplom przekazali prof. Elbieta Mczyska, przewodniczca Kapituy Konkursu, prof. Marek Rocki i prof. Roman Sobiecki.
  Wicej
 • 15 listopada 2018 r. – w ramach Konwersatorium Czwartki u Ekonomistów odbya si debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne i Bank Polskiej Spódzielczoci pt. Wspólna polityka rolna fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego. W dyskusji wzili udzia: Waldemar Guba - dyrektor departamentu strategii, analiz i rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zdzisaw Kupczyk, prezes Banku Polskiej Spódzielczoci, Bartosz Kublik, prezes Banku Spódzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, prof. Jan Szambelaczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Moderatorem bya prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zaproszenie 
  Stenogram       Transmisja online
  Finansowanie sektora AGRO, jako czynnik rozwoju lokalnego - Bartosz Kublik, prezes Zarzdu BS Ostrów Mazowiecka
  Wspólna Polityka Rolna fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego, Zdzisaw Kupczyk, prezes Zarzdu Banku BPS S.A. 
  Wspólna Polityka Rolna UE fundamentalnym czynnikiem rozwoju lokalnego - Dr Waldemar Guba, Dyrektor Departamentu Strategii Analiz i Rozwoju
  Udzia polskiej bankowoci spódzielczej w realizacji wspólnej polityki rolnej - prof. Jan Szambelaczyk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  Galeria zdj
  </
 • 14 listopada 2018 r. Posiedzenie Rady Programowej X Kongresu Ekonomistów Polskich poczone z wykadem dr hab. Andeliki Kunar, tegorocznej Laureatki Nagrody im. Prof. Edwarda Lipiskiego nt. nagrodzonej ksiki „Midzynarodowy handel produktami wiedzy”.
  Transmisja online
  Galeria z posiedzenia rady
  Galeria z wykadu
 • 12 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbya si uroczysta Gala wrczenia nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Prof. Elbieta Mczyska jest przewodniczc Kapituy Nagród.
  Wicej
 • 30 padziernika 2018 r. odbyo si seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN zwizane z przyznaniem tegorocznej Nagrody Nobla za osignicia w dziedzinie nauk ekonomicznych Williamowi D. Nordhausowi i Paulowi M. Romerowi. Wicej    Galeria zdj   Stenogram

   

  Krzysztof Malaga: Paul Michael Romer Laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2018 roku
  Stanisaw Czaja: Wkad Williama Nordhausa, laureata Nagrody Nobla z 2018 roku, do dorobku wspóczesnej myli ekonomiczne    
  Grzegorz Winiewski, Bartomiej Pejas: Wpyw polityki klimatycznej i krajowej polityki energetycznej na koszty energii elektrycznej w gospodarce
  Grzegorz Winiewski, Andrzej Curkowski, Bartomiej Pejas: Scenariusz rednich kosztów energii elektrycznej do roku 2050 oraz cen w taryfach za energi elektryczn dla wybranych grup odbiorców do roku 2030

  Grzegorz Winiewski: Polska energetyka oderwana od ekonomii

  Grzegorz Winiewski: Osobliwoci polskiej energetyki umykaj teoriom ekonomicznym noblistów

   

  Transmisja online cz. 1>>> 
  Transmisja online cz. 2>>>

 • 25 padziernika 2018 r., Katowice -  odbya si w Konferencja Naukowa pt. "Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Górnolsko - Zagbiowskiej Metropolii", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Katowicach, Górnolsko-Zagbiowsk Metropoli oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach    Wicej        Zdjcia
 • Nagroda im. prof. Edwarda Lipiskiego dla dr hab. Andeliki Kunar

  23 padziernika 2018 r. - podczas uroczystego posiedzenia Zarzdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego wrczono Nagrod im. prof. Edwarda Lipiskiego dr hab. Andelice Kunar za ksik „Midzynarodowy handel produktami wiedzy”. Na zdjciu od lewej: dr hab. Andelika Kunar, prof. Jerzy Wilkin, prof. Elbieta Mczyska, prof. Bogdan lusarz.  Zdjcia
 • 19 padziernika 2018 r. W Koszalinie odbya si konferencja „Szanse i zagroenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku z uwzgldnieniem problemów regionalnych” poczona z obchodami 25-lecia Wydziau Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszaliskiej. Patronat Honorowy objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Wykad pt. „Globalne trendy w gospodarce – nastpstwa dla rozwoju regionalnego” wygosia prof. Elbieta Mczyska. W ramach uroczystoci jubileuszowej obchodzono równie 60-lecie istnienia koszaliskiego oddziau Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • 18 padziernika 2018 r. Zwizek Banków Polskich w ramach Klubu Polska 2025+ zorganizowa dyskusj „Sztuczna Inteligencja – kiedy i jak bardzo zmieni nasz rzeczywisto?”. W spotkaniu wzili udzia: Karolina Marztanowicz z IBM, prof. Pawe uków z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. Andrzej Sobczak ze Szkoy Gównej Handlowej. Moderatorem debaty by Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Zwizku Banków Polskich.
  Wicej
 • 18-19 padziernika 2018 r. W ramach cyklicznego Spotkania Liderów Bankowoci i Ubezpiecze odbyy si konferencje: XVI Warsaw International Banking Summit oraz XII Insurance Forum. Patronem Honorowym byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
 • 8 padziernika 2018 r. Profesor Edward C. Prescott, laureat nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii z 2004 r. za wkad w badania realnych cyklów koniunkturalnych, zosta doktorem honoris causa Akademii Leona Komiskiego. Laudacj wygosi prof. Grzegorz W. Koodko, a autorem Opinii w sprawie nadania tytuu doktora honoris causa by prof. Marian Gorynia, przewodniczcy Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • 8 padziernika 2018 r. Nobel z ekonomii przyznany. - William D. Nordhaus i Paul M. Romer zostali laureatami tegorocznej, 50. Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za prace nad zmianami klimatu i innowacjami w aspekcie dugoterminowej analizy makroekonomicznej - ogosia Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
 • 3 padziernika 2018 r. w Polskim Komitecie Olimpijskim w Warszawie odbya si Konferencja podsumowujca tegoroczn edycj Programu Lider z powoania.
  Wicej
 • 1 – 2 padziernika 2018 r. w Warszawie odbya si konferencja AI & Big Data Congress. Pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym, komunikowanie si urzdze rónego typu, machine learning i przede wszystkim zastosowanie sztucznej inteligencji stanowi najwaniejsze know how wspóczesnego biznesu. Patronem Honorowym byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
  Wicej
 • wiat bankowoci ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idce modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia zwizane z technologi blockchain byy dyskutowane tylko w bardzo wskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynaj dominowa w dyskusjach o przyszoci rynków finansowych - o tym m.in. pisz wspóautorzy ksiki „wiat bankowoci”, pod redakcj naukow Magorzaty Zaleskiej, która ukazaa si w Wydawnictwie Difin. Ksika otrzymaa patronat i rekomendacj Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitetu Nauk o Finansach PAN oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowoci.
  Wicej
 • 1 padziernika 2018 roku w wileskim Domu Kultury Polskiej w odbya si inauguracja roku akademickiego na Wydziale Ekonomiczno – Informatycznym w Wilnie Uniwersytetu w Biaymstoku. Wykad inauguracyjny - ,,Przesilenie cywilizacyjne – nowe trendy w gospodarce globalnej’’ wygosia prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  Wicej
 • Nagroda im. prof. Edwarda Lipiskiego dla Andeliki Kunar. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne 25 wrzenia 2018 r. wybrao tegorocznego Laureata Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Sd Konkursowy przyzna Nagrod PTE Andelice Kunar za ksik „Midzynarodowy handel produktami wiedzy”, wydan przez Oficyn Wydawnicz SGH, Warszawa 2017.
  Komunikat
  O ksice
 • Noblici i prof. Grzegorz W. Koodko w Nowym Jorku

  Prof. Grzegorz W. Koodko razem z laureatami Nagrody Nobla - prof. Edmundem S. Phelpsem i prof. Josephem E. Stiglitzem wzi udzia w konferencji powiconej ekonomicznym konsekwencjom polityki prezydenta USA Donalda Trumpa - "The Economic Consequences of Mr. Trump: Jobs, Wages, Trade, Growth, Health and Satisfaction". Gospodarzem konferencji byo Centrum Bada nad Kapitalizmem i Spoeczestwem na Columbia University w Nowym Jorku. Przed kilkoma laty - w roku 2011 - wydawnictwo Columbia University Press opublikowao bestsellerow ksik prof. Grzegorza W. Koodko "Truth, Errors, and Lies: Economics and Politics in a Volatile World".
 • Narodowe Centrum Nauki kadzie nacisk na jako bada realizowanych w ramach projektów finansowanych ze swych rodków. Dlatego te, w trosce o cige podnoszenie poziomu prac badawczych zwraca uwag na zjawisko okrelane mianem „drapienej nauki”, odnoszce si do tzw. predatory journals and publishers.
  Wicej
 • Piketty i co dalej? W PWN opublikowana zostaa praca zbiorowa odnoszca si do jednej z najgoniejszych w ostatnich latach publikacji „Kapita w XXI wieku”, której autorem jest francuski ekonomista Thomas Piketty.
  Wicej
 • Co zrobisz, jeli nie bdziesz musia martwi si o czynsz?
  szlinder okladkaKiedy bdziesz moga wybra najlepsz ofert pracy, a nie tak, na któr musisz si zgodzi? Gdy bdziecie mogli ksztaci si i rozwija, nie powicajc cennego czasu na dorabianie? Rewolucja jest bliej, ni wam si wydaje. Czym jest bezwarunkowy dochód podstawowy? Polecamy ksik Macieja Szlindera „Bezwarunkowy dochód podstawowy”.
  Wicej

 • Opublikowany zosta e-book powstay po 60 Kongresie Association Internationale des Economistes de Langue Francaise, poprzedzony wykadem ambasadora Francji w Polsce Pierre'a Levy     Wicej
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronatem ksik Thomasa Pikettty'ego "Do urn obywatele!", Wydawnictwo Krytyki Politycznej. Ksika ukae si wkrótce.    Okadka
 • Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we wspópracy z Wysz Szko Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku zorganizowaa w lipcu br., ju po raz drugi, seminarium naukowe powicone Spoecznej Gospodarce Rynkowej   Wicej
 • Zapraszamy do lektury najnowszej publikacji Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka pod red. Iwony Jakubowskiej-Branickiej. Ksika zostaa wydana w ramach projektu „Dlaczego paraformalno dziaa. Dyfuzja ‘chwilówki’ w Polsce”, sfinansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS6/01506.
  Ksika do pobrania bezpatnie w wersji elektronicznej - pdf >>>
 • PTE podpisao porozumienie o wspópracy 4 narodowych stowarzysze ekonomicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej. Porozumienie, przyjte w formie „Memorandum of Understanding” przewiduje zintensyfikowanie wspópracy midzy tymi stowarzyszeniami, w tym organizowanie cyklicznych konferencji naukowych, przyznawanie specjalnej nagrody dla wybitnych modych naukowców i wymian dowiadcze organizacyjnych.     Wicej         Tre Memorandum
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z najnowsz publikacj Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. Spoeczna Gospodarka Rynkowa: Polska i integracja europejska, pod red. Elbiety Mczyskiej i Piotra Pysza. Ksika powstaa dziki wspópracy i dofinansowaniu Fundacji Konrada Adenauera. 
  Ksika do pobrania bezpatnie w wersji elektronicznej - pdf >>>
  Wersja przeznaczona dla czytników - plik .epub
 • 3 lipca 2018 r. -odbyo si uroczyste zakoczenie XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych. Spotkanie miao miejsce w Warszawie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Rozwoju. Gospodarzem spotkania by Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii Pan Tadeusz Kociski. Ponadto w uroczystym zakoczeniu udzia wzili dyrektorzy najlepszych szkó oraz przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Zdjcia
  W dniu uroczystego zakoczenia XXXI Olimpiady odbyo si take tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkó na Giedzie Papierów Wartociowych w Warszawie. Spotkanie to w interesujcy sposób prowadzi Pan Marek Dietl – prezes Zarzdu Giedy.  Zdjcia
 • 2 lipca 2018 r. - we Lwowskim Instytucie Pastwowej Uczelni Wyszej „Uniwersytet Bankowoci” przebywaa delegacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na czele z Prezes Towarzystwa prof. Elbiet Mczysk.  Wicej
 • Prezentujemy komentarze i wnioski   z konferencji EKONOMICI O ZAGROENIACH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI, która miaa miejsce 24 kwietnia 2018 r. w Sali Marii Skodowskiej-Curie w Paacu Staszica w Warszawie 
 • 7 czerwca 2018 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Czy Chiny zbawi wiat?", miaa miejsce w Domu Ekonomisty ul. Nowy wiat 49, Warszawa   Galeria zdj   Zaproszenie   Stenogram
  Grzegorz W. Koodko: Chiny mog pomóc wiatu. "Rzeczpospolita" 6 czerwca 2018 r.
  Prof. G. W. Koodko: Jako ekonomista patrz z wikszym niepokojem na stosunki polityczne na wiecie ni na to, co dzieje si w gospodarce. Za polityka nie sprzyja dobrej gospodarce- Radio TOK FM - audycja EKG - 7 czerwca 2018 r. Wicej
  O debacie Nowy Jedwabny Szlak zorganizowanej przez Fundacj Konrada Adenauera i Dziennik Gazeta Prawna
  Transmisja online - nowy link>>>

   

  Janusz Komosiski -  Wypowied w debacie PTE dnia 7 czerwca 2018 na temat „Czy Chiny zbawi wiat?’

  Fotografia z wrczenia nagrody dla prof. Grzegorza W. Koodko za przekroczenie 100 tysicy ksiek opublikowanych przez Wydawnictwo Prószyski. Zdjcie 1, zdjcie 2

 • 6 czerwca 2018 r. - ukazaa si ksika „Cztery przyszoci. Wizje wiata po kapitalizmie” autorstwa Petera Frase"a, przeoy Maciej Szlinder, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem tej publikacji  Okadka
 • Economicus 2018: Znamy laureatów
  Wicej     O konkursie

 • Rusza kolejna edycja konkursu UOKiK na najlepsze prace magisterskie powicone ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Pula nagród wynosi 25 tys. z. Prace mona skada do 31 padziernika 2018 r.
  Wicej

 • 29 maja 2018 r. - spotkanie z Profesorem Grzegorzem W. Koodko "Koodko 100 000 plus czyli rekordowe nakady ksiek" - godz. 18.00, salon EMPIK, Nowy wiat 15/17   Zaproszenie
  Zdjcie1      Zdjcie2
 • 24 maja 2018 r. - odbyo si konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt. "Przedsibiorstwa pastwowe we wspóczesnej gospodarce" organizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 
  Zaproszenie
  Transmisja online >>>
  Stenogram
  Galeria zdj

  Robert Olesiski: Kiedy pastwowe moe by lepsze?

 • 16 maja 2018 r. - ukazaa si ksika „Sukces i szczcie. Dobry los a mit merytokracji” autorstwa Roberta H. Franka, z angielskiego przeoy Maciej Szlinder, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem tej publikacji           Okadka
 • Siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego bya w przeszoci ozodobiona piknymi obrazami, wypoyczonymi na ten cel z Muzeum Narodowego. Zachcamy do zapoznania si z ciekawym wycinkiem historii z dziaalnoci PTE. Wicej

 • Zakad Metaekonomii Instytutu Bada Rynku, Koniunktur i Konsumpcji zaprasza studentów i doktorantów do udziau w konkursie na esej metaekonomiczny. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 z. Termin zgoszedo 30 wrzenia 2018. Wicej informacji oraz regulamin konkursu na stronach: www.metaekonomia.ibrkk.pl www.filozofia-ekonomii.pl

 • 24 kwietnia 2018 r. - ukazaa si ksika „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma spoeczestwa XXI wieku” autorstwa Macieja Szlindera, wydana przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest patronem medialnym tej publikacji    Okadka
 • 24 kwietnia 2018 r. -  konferencja wspóorganizowana przez Rad Naukow Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN oraz Konferencj Rektorów Uczelni Ekonomicznych. Temat konferencji: EKONOMICI O ZAGROENIACH DLA POLSKIEJ GOSPODARKI.     Komentarze i Wnioski
  Zaproszenie i program   Galeria zdj  Stenogram

   

   

  Tezy, prezentacje, konspekty:

  Marian Gorynia - program i organizacja konferencji - prezentacja
  Ryszard Rapacki - tezy
  Ryszard Rapacki - prezentacja
  Jerzy Hausner, Andrzej Sawiski - prezentacja
  Stanisaw Gomuka -  Uwagi do referatu Jerzego Hausnera i Andrzeja Sawiskiego
  Stanisaw Gomuka - dla "Faktu" o gospodarczych wizjach PiS
  Marek Belka - konspekt

  Komentarze po konferencji:
  Arkadiusz J. Derkacz - komentarz
   
  Transmisja online>>> aktualny link </

 • 19 kwietnia 2018, ju po raz siódmy, odbyo si, zorganizowane przez Miasto Zbki, doroczne spotkanie lokalnych przedsibiorców oraz kolejna edycja „Rozmów o gospodarce”, prowadzonych przez prof. Elbiet Mczysk, prezes PTE, która rozmawiaa z ambasadorem Armenii w Polsce JE Edgarem Ghazaryanem i ukaszem Walerianem, przedstawicielem Development Foundation of Armenia i jednoczenie prezes zarzdu spóki Blue Idea. Z dyskusji oraz prezentacji wynikao, e Armenia ma do zaoferowania Polsce spore pokady dobrze wyksztaconych specjalistów, szczególnie z brany IT, którzy u nas s obecnie poszukiwani. Istniej take due moliwoci w zakresie wspópracy gospodarczej, a mieszkacy Armenii dobrze czuj si w Polsce i szybko aklimatyzuj w nowym rodowisku. Wicej>>

 • 17 kwietnia 2018 r. - List gratulacyjny do prof. Grzegorza W. Koodko, nowego Czonka Zagranicznego Rosyjskiej Akademii Nauk, przesaa Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
  „Nadanie tego tytuu stanowi wyraz uznania dla imponujcego dorobku Pana Profesora, przyczyniajcego si do rozwoju nauki ekonomii polskiej i wiatowej” – podkreli w pimie przewodniczcy Rady Naukowej PTE, prof. Marian Gorynia.
  Zob. te:   Gratulacje od Rady Naukowej PTE    / Gratulacje od Prezes PTE   / ZdjcieDyplom 

 • 12 kwietnia 2018 r. w warszawskim Domu Ekonomisty odbya si debata z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt. "NEOLIBERALIZM, TURBOKAPITALIZM, KRYZYS", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz "Le Monde diplomatique – edycja polska".
  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  dr Arkadiusz J. Derkacz: „Idee musz spotka interesy, interesy musz spotka idee” – a gdzie tu czowiek? (komentarz do debaty)

 • 7-8 kwietnia 2018 r. w Serocku k/Warszawy odbyy si zawody finaowe, organizowanej przez PTE, XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwycizc Olimpiady zosta Krzysztof Kropidowski, ucze VI Liceum Ogólnoksztaccego  im. Jana i Jdrzeja niadeckich w Bydgoszczy. II miejsce zaj Daniel Chrocicki, ucze III Liceum Ogólnoksztacce im. Marynarki Wojennej RP  W Gdyni, a III miejsce - Aleksandra Dagil, uczennica XIV Liceum Ogólnoksztaccego im. S. Staszica w Warszawie. Galeria zdj>>

 • 6 kwietnia 2018 r., w przeddzie zawodów finaowych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, ich uczestnicy spotkali si z prof. Adamem Glapiskim, Prezesem Narodowego Banku Polskiego. NBP ju ponad 10 lat wspiera PTE w organizacji Olimpiady. Wicej>>

 • Na stronie internetowej Research Gate udostpnione zostay teksty z tomów  II i III  trzytomowej publikacji "Transformacja polska, dokumenty i analizy" pod red. prof. Stanisawa Gomuki, wydanych  przez Wydawnictwo Naukowe Scholar. Prócz wielu dokumentów (ok. 700 w trzech tomach) znajdziemy tu rozmowy z niektórymi aktorami wydarze. Dokumenty s publikowane w jzyku oryginaów, polskim lub angielskim. Wicej>>>

 • POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ogasza XXVII edycj Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda LIPISKIEGO za prac naukow z ekonomii ogoszon w Polsce. Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2018 r. Ogoszenie     Wicej informacji

 • 28.03.2018 r. - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wzilo udzia w gali przyzania nagród przez UOKiK za najlepsz prac magistersk doryczc ochrony konkurencji oraz w obszarze ochrony konsumentów.
  Zdjcie z wrczenia upominków od PTE
  Wicej informacji na stronie UOKiK
 • Ukaza si nowy numer kwartalnika "Biuletyn PTE" 1/2018, powicony historii ruchu ekonomicznego w Polsce. Publikacja zostaa wydana z okazji jubileuszu 70-lecia Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Zapraszamy do czytania (pobierz plik)>>

 • Szanowni Pastwo, informujemy, e konwersatorium, realizowane w ramach Czwartków u Ekonomistów, planowane na 22.03.2018 r. zostao odwoane. Przepraszamy!

 • Kielce, 19 marca 2018 r. - Instytut Zarzdzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach otworzy list zgosze dla uczestników oraz autorów referatów na midzynarodow konferencj "Gospodarowanie zasobami organizacji”, wspóorganizowan z Ukrainian National Forestry University oraz Polskim Towarzystwem Ekonomiczny i ZUS Oddzia w Kielcach. Konferencja jest zaplanowana na 17 wrzenia 2018. W skad jej Rady Programowej wesza prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE. Wicej>>

 • 14 marca 2018 r. – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przy wspópracy z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN oraz z picioma innymi Komitetami Naukowymi PAN zorganizowao konferencj nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych. Jedno a rónorodno, relacje do innych nauk, problemy klasyfikacyjne”, w Sali Lustrzanej Paacu Staszica w Warszawie.  Transmisja online z konferencji dostpna jest tutaj >>>
  Zaproszenie
  Program konferencji
  Stenogram
  Rada Programowa oraz Komitet Organizacyjny

  O konferencji na portalu KNE PAN

   

  Galeria zdj

  Prezentacje, referaty i tezy:
  W. Czakon - prezentacja
  W. Czakon - referat
  B. Fiedor - prezentacja
  S. Flejterski - prezentacja
  S. Flejterski - referat
  E. Goata, M. Bersewicz - referat
  M. Gorynia - prezentacja
  M. Gorynia - referat
  K. Jajuga - tezy
  M. Juchnowicz - referat
  I. Kotowska, J. Kurkiewicz - zarys koncepcji
  I. Kotowska, J. Kurkiewicz - prezentacja
  E. Kwiatkowski - referat
  S. Sudo - referat
  M. Szreder - prezentacja
  M. Szreder - referat
  J. Wilkin - tezy
  A. Wojtyna - tezy

 • 20 lutego 2018 r. - debata pt. KRYTYCZNE TEORIE FINANSÓW I KRYZYSU, organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique    Zaproszenie  Stenogram
  Transmisja online >>>

  Galeria zdj

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym trwaj przygotowania do X Kongresu Ekonomistów Polskich, którego zwoanie planowane jest na jesie 2019 roku. Przedstawiamy zarys propozycji programowej, która bya przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Programowej Kongresu w dniu 17 stycznia 2018 roku. Pobierz plik (.PPTX)>>

 • 25 stycznia 2018 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt."Gospodarka - kwestie pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza?"

  Zapis wideo>>
  Stenogram>>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  Prezentacje:
  Dr Pawe Drobny: FILOZOFICZNY KONTEKST ZMIAN W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ   
  Dr Pawe Drobny: Filozoficzny kontekst zmian w praktyce gospodarczej (tekst wystpienia)  

  Andrzej Madej: Nowoczesno dla wolnoci
  Andrzej Madej: wideo prezentacja - Solidarny Rozwój Wiedzy     

 • 17 stycznia 2018 r. -odbyo si kolejne otwarte seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN,  siedzibie Zarzdu Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Warszawie, ul. Nowy wiat 49. Temat seminarium: „Ekonomia behawioralna a ekonomia gównego nurtu”

  Zapis wideo>>
  Stenogram >>
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>  

  Prezentacje:
  - dr hab. Karolina Safarzyska: Behavioral economics and beyond
  - prof. dr hab. Adam Szyszka: Konsekwencje podejcia behawioralnego dla teorii i praktyki gospodarczej
  - dr Joanna Dzionek-Kozowska: Ekonomia behawioralna a model homo oeconomicus
  >>> link do transmisji online

 • 12 stycznia 2018 r. - odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wicej
 • Nowo wydawnicza Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego: „Etyka i ekonomia. W stron nowego paradygmatu”, red. Elbieta Mczyska, Jacek Sójka, Warszawa 2017. Publikacja jest efektem II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Etyka i Ekonomia. W stron nowego paradygmatu" , zorganizowanej 27 padziernika 2016 r. przez Polskie Stowarzyszenie Etyki Biznesu oraz PTE. Ksik mona pobra za darmo w wersji elektronicznej (PDF)>>
 • Zapraszamy do zakupu ksiki wydanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Zowi frajera. Ekonomia manipulacji i oszustwa", autorstwa noblistów Georga A. Akerlofa i Roberta J. Shillera. To doskonae dzieo z zakresu ekonomii behawioralnej, w którym zostaa przeprowadzona analiza mechanizmów manipulacji i oszustwa funkcjonujcych we wspóczesnym wiecie.
  Wstp do ksizki w formacie pdf
  Link do sklepu: www.ksiazkiekonomiczne.pl  

 • W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym 9 padziernika 2017 r. wybrano laureata tegorocznej edycji Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Nagrod przyznano prof. Jerzemu Wilkinowi za ksik „Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii”, wydan przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016).   Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyznao Nagrody PTE  w Konkursie na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii. Jury konkursu, obradujce 9 padziernika 2017 r., przyznao dwie równorzdne nagrody pierwszego stopnia:

  - za podrcznik „Historia rozwoju ekonomii” (6 tomów), autor: Mirosaw Bochenek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, Toru 2016,

  - za podrcznik „Metaekonomia. Zagadnienia z filozofii ekonomii”, praca zbiorowa pod redakcj naukow: Marcin Gorazda, ukasz Hardt, Tomasz Kwarciski, Wydawnictwo Copernicus Center Press, Kraków 2016.

  Jednoczenie przyznano nagrod drugiego stopnia za podrcznik „Ekonomiczny wymiar nieruchomoci”, autor: Ewa Kucharska-Stasiak, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2016. Komunikat

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Krajowa Izba Gospodarcza podpisay 8 listopada 2017 r. „Porozumienie o wspópracy w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich”. Umowa przewiduje m.in.: przygotowywanie przez PTE analiz ekonomicznych i ekspertyz zorientowanych na rozwijanie dziaa inteligentnego miasta, wspóorganizacj szkole, konferencji, seminariów naukowych dot. zarzdzania inteligentnym miastem, przeprowadzanie audytu finansowego, informatycznego czy prawnego w instytucjach i organizacjach miast, prowadzenie dziaalnoci konsultacyjno-doradczej. Zob. te: strona KIG>>

 • 18 lutego 2018 r., ód - Projekt "Gra Giedowa 2018" - ogólnopolski projekt w formie konkursu, bdcy symulacj, w której uczestnicy inwestuj wirtualne rodki w spóki notowane na Giedzie Papierów Wartociowych. Grup docelow s studenci kierunków ekonomicznych oraz uczniowie najlepszych liceów w Polsce. Organizator: Studenckie Koo Naukowe Inwestor, dziaajce na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu ódzkiego. Wydarzenie pod patronatem PTE.

 • 21 marca 2018 r., ód: IV Europejski Kongres Jakoci pod hasem "Future of the Quality". Organizator: Fundacja Qualitas. PTE objo patronat nad wydarzeniem. Wicej>>

 • 7-8 maja 2018 r., ód: Katedra Ekonomii Instytucjonalnej wraz z Katedr Rachunkowoci U oraz Instytutem Finansów Korporacji i Inwestycji SGH zapraszaj na konferencj "Nadzór korporacyjny – instytucje, standardy, raporty" (Tobaco Hotel). Celem konferencji jest wymiana pogldów osób zainteresowanych problematyk nadzoru korporacyjnego reprezentujcych takie dyscypliny jak: ekonomia, nauki o zarzdzaniu, finanse, rachunkowo, prawo, socjologia, psychologia. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 11-13 grudnia 2017 r., Czstochowa: PTE Oddzia w Czstochowie wraz Wydziaem Zarzdzania Politechniki Czstochowskiej zapraszaj do udziau w „II Kongresie Modych Ekonomistów w PTE dla gospodarki Polski” pod przewodnim tematem „Wspóczesne problemy ekonomii – midzy teori a praktyk gospodarcz w aspekcie rónorodnoci". Zobacz te:    Zaproszenie     Program     Strona II KME

 • 13 grudnia 2017 r., Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza na I KONFRONTACJE MIEJSKIE pt. KONKURENCYJNO GOSPODARCZA MIAST - DROGA DO SUKCESU. W programie konferencji wystpienie prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE „Ekonomia dla miast". Konfrontacje organizowane s w ramach Sieci Wsparcia Rozwoju Gospodarczego Miast Polskich, w której uczestniczy PTE.
  Program
  Formularz zgoszeniowy

 • 12 grudnia 2017 r. - Konferencja "Alternatywy dla neoliberalnego kapitalizmu", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róy Luksemburg. Zob. te:

  Transmisja online>>

  Stenogram

  Galeria zdj>>

  Zaproszenie>>  PROGRAM

  Sesja pierwsza godz. 14.00-16.00

  Przywitanie i prowadzenie:prof.dr hab.Elbieta Mczyska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, red. Przemysaw Wielgosz, Le Monde diplomatique – edycja polska

  Uczestnicy dyskusji panelowej:

  dr hab. Jan Sowa (Uniwersytet Jagielloski) – Populizm i dobra wspólne. Historia pewnego nieporozumienia

  Edwin Bendyk (Polityka) – Zielona rewolucja w czasach antopocenu

  dr Zofia apniewska (Caledonian University w Glasgow, Uniwersytet Jagielloski) – Rozwój spoeczny zamiast ekspansji kapitau. Perspektywa genderowa


  Przerwa obiadowa godz. 16.00-16.40  Sesja druga godz. 16.40-20.00

  Uczestnicy dyskusji panelowej:
  prof. dr hab. Leokadia Orziak (Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie) – Jak odzyska solidarnociowy system emerytalny?

  Grzegorz Konat (Ekonomista, Le Monde diplomatique) – Czy inna ekonomia jest moliwa?

  dr Iwo Augustyski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu) – Alternatywna polityka walutowa na przykadzie UE Pobierz prezentacj>>

  dr Janina Petelczyc (Uniwersytet Warszawski, Fundacja Terra Brasilis) – Polityka ekonomiczna lewicy latynoamerykaskiej. Próba bilansu

  Zakoczenie konferencji

   

 • 30 listopada - 1 grudnia 2017 r., Zielona Góra: III Midzynarodowa Konferencja „Wyzwania wspóczesnego rynku pracy”. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddzia w Zielonej Górze oraz Uniwersytet Zielonogórski. Tytu konferencji to jednoczenie temat gówny przyszorocznej XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, organizowanej przez PTE (miejsce: Uniwersytet Zielonogórski). Wicej>>

 • 30 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbya si debata "INNOWACYJNE MIASTO. NOWY PARADYGMAT ROZWOJU", zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we wspópracy z Katedr Miasta Innowacyjnego SGH oraz Krajow Izb Gospodarcz w ramach cyklu konwersatoriów "Czwartki u Ekonomistów".

  Gomi debaty byli: prof. Marek Bryx, kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, Zenon Kiczka, przewodniczcy Komitetu Gospodarki Miejskiej Krajowej Izby Gospodarczej, prof. Anna Szelgowska, Katedra Miasta Innowacyjnego, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie oraz - jako moderator - prof. Elbieta Mczyska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Z przyczyn obiektywnych nie przyby zapowiadany wczeniej Marek Koczko, wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarcze. Zapraszamy do obejrzenia jak przebiegao spotkanie:

  Zapis wideo>>
  Stenogram
  Galeria zdj>>
  Zaproszenie>>

  Zobacz te:  

  • Prof. Anna Szelgowska, Zrównowaony rozwój miast to nie tylko haso (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>

  • Prof. Marek Bryx, Innowacyjne miasto - nowy paradygmat rozwoju (prezentacja przedstawiona w trakcie debaty). Pobierz (PDF)>>
  • Prof. Barbara Chmielewska - Uzupenienie wypowiedzi. Pobierz (PDF)>>
 • 28 listopada 2017 r. - Otwarte Seminarium Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Gównym Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i z udziaem Finalistów i Laureatów Olimpiady pt. „Kluczowe wyzwania wspóczesnej gospodarki”.
 • 28 listopada br. o godz. 12.00 - uroczyste wrczenie Nagród PTE przyznanych w 2017 r.: Nagrody PTE im. Prof. Edwarda Lipiskiego oraz Nagród w Konkursie PTE na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii.
  - Komunikat Sdu Konkursowego Nagrody PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego - 9 padziernika 2017 r.
  - Komunikat Sdu Konkursowego na najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii - 9 padziernika 2017 r.
  Zdjcia

 • 24 listopada 2017 r., Szczecin: IV edycja Konkursu Wiedzy Prawno-Ekonomicznej pod hasem "Prawne i ekonomiczne ujcie pienidza oraz instytucji prawa papierów wartociowych". (24.11.2017 r. - I etap konkursu, 8.12.2017 r. - II etap). Organizator Konkursu: Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciskiego, partner: Narodowy Bank Polski. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 24 listopada 2017 r., Warszawa: Gala Pere Polskiej Gospodarki pod patronatem Marszaka Senatu oraz Ministra NiSW - uroczysto wrczenia nagród anglojzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market" odbdzie si na Zamku Królewskim. Prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE, odbierze wyrónienie "Pera Honorowa" przyznane w kategorii Nauka. Wicej>>

 • 23 listopada 2017 r., Bydgoszcz: Konferencja „Zrównowaony rozwój województwa kujawsko-pomorskiego – bariery i wyzwania”. Wydarzenie organizuje Oddzia PTE w Bydgoszczy we wspópracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddzia w Bydgoszczy (Kujawsko-Pomorski Urzd Wojewódzki). Wicej>>

 • 22 listopada 2017 r., Warszawa: Otwarta Konferencja nt. prezentacji najnowszego raportu FOR „Perspektywy dla Polski. Polska gospodarka w latach 2015-2017 na tle lat wczeniejszych i prognozy na przyszo" (miejsce: Szkoa Gówna Handlowa, godz. 11. Wicej>>

 • 21-22 listopada 2017, Warszawa: VIII Kongres Zarzdzania Wierzytelnociami (Hotel Marriott). W wydarzeniu uczestniczy bdzie prezes PTE prof. Elbieta Mczyska, zasiadajca w Radzie Programowej kongresu. Wicej>>

 • ****************************************************************************************************
  AKTUALNOCI ARCHIWUM
  ****************************************************************************************************
 • 21-22 listopada 2017 r., Szczecin - I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania wspóczesnoci w warunkach zrównowaonego rozwoju". Organizator: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Szczecinie. Wicej>>

 • 20 listopada 2017 r., Warszawa - Forum Rachunkowoci w SGH Nr 4 pt. "Narracja w sprawozdawczoci - wyzwania i obawy". Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • 17-18 listopada 2017 r., Kraków - Midzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ekonomia przyszoci: pastwo efektywne a sprawiedliwe?”: w czasie III Sesji plenarnej 18 listopada - wystpienie prof. Elbiety Mczyskiej pt. "Podstawowe trendy zmian w gospodarce globalnej" (Uniwersytet Ekonomiczny). Wicej>>

 • 16 listopada 2017 r. w Domu Ekonomisty w Warszawie odbya si debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w ramach cyklu „Czwartki u Ekonomistów” pt. „Ewolucja instytucjonalna a dugookresowy rozwój gospodarczy”, do której inspiracj bya ksika Jana K. Solarza "Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii".

  W spotkaniu uczestniczyli: autor - prof.  Jan K. Solarz, Spoeczna Akademia Nauk w Warszawie; dr Elbieta Soszyska, Spoeczna Akademia Nauk w Warszawie; prof. Marek Garbicz, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, mgr Krzysztof Leszczyski, b. przedstawiciel dyplomacji polskiej w Holandii oraz jako moderator - prof. Elbieta Mczyska, Szkoa Gówna Handlowa w Warszawie, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Dzikujemy i zapraszamy na kolejne debaty - wstp wolny.

  Zobacz te:


 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Konferencja „Wyzwania Bankowoci 2017: Midzy stabilnoci a rozwojem”. Prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska prowadzi bdzie w czasie konferencji Panel II pt. "Dug bez zobowiza? Problem dochodzenia nalenoci". Wicej>>

 • 15 listopada 2017 r., Warszawa - Rektor Akademii Leona Komiskiego oraz Centrum Bada Interdyscyplinarnych i Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji TIGER maj zaszczyt zaprosi na debat, do której punktem wyjcia jest ksika profesorów Grzegorza W. Koodko i Andrzeja K. Komiskiego; godz. 10.30 w siedzibie Akademii w Warszawie, ul. Jagielloska 59, Sala Senatu   Wicej>>

 • 10-12 listopada 2017 r., ód - X Ogólnopolski Zjazd Firm Rodzinnych uRodziny 2017: w panelu dyskusyjnym pt. "Rynek pracy a zatrudnienie w firmach rodzinnych. Czy kolejne pokolenie sukcesorów bdzie zarzdza pracownikami, czy robotami?", zaplanowanym na 11 listopada w godz. 11:30-12:30, wemie udzia prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska (Hotel Ambasador Premium). Wicej>>

 • 8 listopada 2017 r., Warszawa - X Kongres Inwestycyjny Xelion: prof. Elbieta Mczyska bdzie uczestnikiem panelu dyskusyjnego pt. "Wpyw normalizowania polityki monetarnej na gospodark. Perspektywa lokalna i globalna”, godz. 12.00-13.00 (Hotel InterContinental). Transmisja online>> Wicej>>

 • 6-7 listopada 2017 r., Warszawa - IX Konferencja dla Budownictwa: prof. Elbieta Mczyska oraz dr Jakub Borowski wezm udzia w dyskusji "Jak zwikszy poziom inwestycji przedsibiorstw" zaplanowanej w trakcie pierwszej sesji plenarnej 6 listopada w godz. 10.20-11.30 (Hotel DoubleTree by Hilton). Wicej>>

 • 6-8 listopada 2017 r., Gdask - Midzynarodowa Konferencja Naukowa "All about economy movies", organizowana przez Wydzia Zarzdzania i Ekonomii Politechniki Gdaskiej. Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • W warszawskim Centrum Olimpijskim odbdzie si 28 padziernika 2017 r. Gala Wrczenia Nagród Europejskiego Klubu Biznesu Polska. Kapitule Nagród przewodniczy prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE. Wicej>>

 • 26 padziernika 2017 r.  - debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm"; uczestnicy: prof. Grzegorz W. Koodko i prof. Andrzej K. Komiski, moderator: prof. Elbieta Mczyska, prezes PTE; Dom Ekonomisty w Warszawie, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30-18.00; wstp wolny.

 • Akademia Leona Komiskiego w Warszawie zaprasza 27 padziernika 2017 r. na Debat Wicepremierów. Uczestnicy: wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki oraz ministrowie finansów i gospodarki, wicepremierzy rzdów po 1989 roku. Gospodarzem spotkania bdzie prof. Grzegorz W. Koodko, który czterokrotnie peni funkcj wicepremiera i ministra finansów (Aula gówna, godz. 10.30).  Zaproszenie   Plakat

 • XII Kongres Obywatelski odbdzie si 28 padziernika 2017 r. w gmachu gównym Politechniki Warszawskiej (Plac Politechniki 1) w godzinach 11-17 Wicej  Sesja IV

 • III Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2017, 19-20 padziernika 2017 (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej

 • Wrczenie wyrónie Lider z powoania redakcji magazynu „WHY Story” odbyo si w czasie uroczystoci 24 padziernika 2017 r. w Akademii Leona Komiskiego. Prof. Elbieta Mczyska odbierze wyrónienie przyznane przez Kapitu Programu w kategorii Lider w zakresie rozwoju naukowego. Wicej>>

 • VII Europejski Kongres Maych i rednich Przedsibiorstw  - 18-19 padziernika 2017 r.  (Midzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach). W Radzie Programowej Kongresu zasiada prezes PTE, prof. Elbieta Mczyska. Wicej

 • Jabonna, 18-19 padziernika 2017 r. - Konferencja "Modele spoeczno-polityczne pastwa. Pastwo jako obiekt zmiany w warunkach przesile cywilizacyjnych" (PAN - Dom Zjazdów i Konferencji „Jabonna”). Organizatorzy: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.  Zaproszenie   Potwierdzenie uczestnictwa

 • Szczecin, 18-19 padziernika 2017r. - VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „USUGI 2017. Nauka, dydaktyka, praktyka wobec wyzwa przyszoci” (Wydzia Zarzdzania i Ekonomiki Usug Uniwersytetu Szczeciskiego). Polskie Towarzystwo Ekonomiczne objo patronat nad wydarzeniem. Wicej>>
 • Warszawa, 18 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury" (Wysza Szkoa Menederska). Wydarzenie pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Wicej>>

 • Lublin, 17 padziernika 2017 r. - Konferencja naukowa "Wyzwania rozwoju przedsibiorczoci w woj. lubelskim" (gmach Trybunau Koronnego w Lublinie). Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Lublinie, Urzd Statystyczny Województwa Lubelskiego, Wydzia Zarzdzania Politechniki Lubelskiej. Wicej>>

 • Nakadem Wydawnictwa Prószyski i S-ka, 3 padziernika 2017 r. ukazaa si ksika Grzegorza W. Koodko i Andrzeja K. Komiskiego pt. "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm" Wicej  Zapowied   Spis treci
  Poprzednie ksiki prof. Grzegorza W. Koodko opublikowane przez Wydawnictwo Prószyski:
 • Zakad Przedsibiorstwa Rodzinnego SGH (Instytut Przedsibiorstwa, Kolegium Nauk o Przedsibiorstwie) przygotowa publikacj: Jan Klimek, Beata elazko (red.), „Wybrane paradygmaty zarzdzania firmami rodzinnymi”, Warszawa 2017. Ksika zostaa wydana nakadem Oficyny Wydawniczej SGH. Wicej na stronie wydawcy>>
 • 10 maja 2019 r. - Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencj naukow, nad któr patronat objo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, pt.: „Rynek firm poyczkowych w Polsce. Teoria i praktyka”      Zaproszenie
 • Nakadem Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego ukazaa si ksika: Ryszard F. Sadowski, Zbigniew epko (red.), „Theoria i praxis zrównowaonego rozwoju. 30 lat od ogoszenia Raportu Brundtland”, Warszawa 2017. Publikacja do pobrania na stronie wydawnictwa (PDF)>>

 • 16-18 padziernika 2017 r. - Doroczna Konferencja Audytingu, haso XVIII edycji: Bezpieczestwo i odpowiedzialno biegego rewidenta. Miejsce: hotel Narvil w Serocku. Wicej   PTE jest partnerem wydarzenia.
 • Nakadem Wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ukazaa si publikacja Ochrona praw wierzycieli w Polsce. Wymiar ekonomiczny. Koszty transakcyjne. Prawne formy zabezpiecze. Informatyzacja sdownictwa. Jest to publikacja wydana w ramach projektu "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów sfinansowanego ze rodków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/03605. Projekt realizowany by przez Szko Gówn Handlow w Warszawie i Uniwersytet Wrocawski. Ksika jest do pobrania bezpatnie (pobierz plik pdf)

 • W zwizku z jubileuszem XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Komitet Gówny OWE przygotowa publikacj pt. „Pastwo a gospodarka”. Ksika jest prac zbiorow pod redakcj prof. Stanisawa Owsiaka. Publikacja ukazaa si nakadem Wydawnictwa PTE. Wicej>>

 • Mio nam, e "Przegld Statystyczny" w swoich artykuach nawizuje do "Ekonomisty" - czasopisma Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.     Wicej   O "Ekonomicie"
 • Warszawa, 9 padziernika 2017 r., godz. 18.00 - Empik Nowy wiat, ul. Nowy wiat 15/17 - Spotkanie autorskie prof. Grzegorza W. Koodko i prof. Andrzeja K. Komiskiego, autorów ksiki "Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm". Wicej>>
 • 27 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prezes PTE, prof. Elbiety Mczyskiej (SGH w Warszawie), pod tytuem "Spoeczna gospodarka rynkowa a polska polityka gospodarcza", Wysza Szkoa Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku, Filia w Eku. Organizator: Fundacja Konrada Adenauera.  Wicej

  Niedawno ukazaa si szeciotomowa publikacja Mirosawa Bochenka pt. Historia myli ekonomii. Toru 2016
  Wstp
  T. 1. Od staroytnoci do szkoy klasycznej. Okadka
  T. 2. Od idei socjalistycznych do historyzmu. Okadka
  T. 3. Kierunek subiektywno-marginalny i jego szkoy. Okadka
  T. 4. Od neomarksizmu do pocztków ekonometrii. Okadka
  T. 5. Od keynesizmu do syntezy neoklasycznej. Okadka
  T. 6. Wspóczesne szkoy ekonomiczne.  Okadka
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z okazji XXX lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, wydao ksik pt. "Pastwo a gospodarka". Zapraszamy do zapoznania si t pozycj
  Wicej
 • 5 lipca 2017 r. - Wykad otwarty prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE pt. „Trendy w gospodarce globalnej i ich nastpstwa dla Polski”, Business Club Szczecin (godz. 18.00)
  Plakat
 • 26 czerwca 2017 r. w Wyszej Szkoy Finansów i Zarzdzania w Biaymstoku odbyo si Podlaskie Forum Ekonomistów. Byo to ju siedemnaste Forum, które jest organizowane od 2008 roku przez Zarzd PTE Oddzia w Biaymstoku Wicej  Zdjcia

 • 19 czerwca 2017 r. - Premiera ksiki Stanisawa Flejterskiego pt. Alfabet SF. Na pograniczu sacrum i profanum Wicej
 • 16-18 czerwca 2017 r. - Sixth World Congress on Polish Studies, Kraków (wspóorganizatorzy: The Polish Institute of Arts & Sciences of America, The Polish Academy of Arts and Sciences,The University of Gdask. W czasie pierwszej sesji Economics, Politics, Society in Contemporary Poland, wykad pt. “Poland’s Economic Gravitas in the Transatlantic Relationship” wygosi prof. Jan Napoleon Saykiewicz (Duquesne University). Wicej

 • 21 czerwca 2017 - ukaza si drugi numer ogólnopolskiego kwartalnika "Wycena Nieruchomoci i Przedsibiorstw" Wicej
 • 13 czerwca 2017 r. -  otwarte seminarium naukowe Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego organizowane wspólnie z Komitetem Nauk Ekonomicznych PAN, nt. „Ewolucja nauk ekonomicznych - relacje midzy dyscyplinami”.

  KOMENTARZE:

 • 9 czerwca 2017r. - odbyo si uroczyste zakoczenie XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów naukowych odbyo si 9 czerwca 2017 r. w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju. Gospodarzem spotkania by Wicepremier i Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki. Wicej
 • 29 maja 2017 r. - konferencja pt. "Realny kapitalizm: wolny rynek czy dyktatura monopoli?" zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Le Monde diplomatique - edycja polska przy wsparciu Fundacji im. Róy Luksemburg   Wicej
  Transmisja online
  Stenogram
  Zdjcia


 • Zapraszamy do wzicia udziau w projekcie Akademia Giedowa 2017 organizowanym przez Klub Inwestora dziaajcy przy Szkole Gównej Handlowej
  Wicej informacji
 • 24 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, godz. 10:45, Sala B17 -  26. wykad w ramach Kozminski University & TIGER Distinguished Lecture Series.   Prof. Biliang Hu, Dziekan Instytutu Wschodzcych Rynków Uniwersytetu Normal w Pekinie  wygosi wykad zatytuowany „The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization”.  Zaproszenie
 • 19 maja 2017 r. - ksika „Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami” otrzymaa nagrod Economicus 2017 (Dziennik Gazeta Prawna) podczas Warszawskich Targów Ksiki. W kategorii Ksika Roku zaja III miejsce. Serdecznie gratulujemy Redaktorom Naukowym publikacji - Panu Doktorowi Tadeuszowi Smudze i Panu Grzegorzowi Konatowi.
 • 11 maja 2017 r. - Akademia Leona Komiskiego, Sala Senatu, godz. 16.00 - Prof. Andrzej K. Komiski moderuje dyskusj na temat „Euro a sprawa polska”, w której konfrontuj swoje pogldy profesorowie Grzegorz W. Koodko oraz Leon Podkaminer z Wiedeskiego Instytutu Midzynarodowych Studiów Ekonomicznych. Wicej
 • 11 maja 2017 r. - Galeria Modych Twórców azienkowska 7 w Warszawie zaprasza na wystaw fotografii prof. Grzegorza W. Koodko zatytuowan OKNA. Wernisa z udziaem autora odbywa o godzinie 13:00.
 • 27 kwietnia 2017 r., godz. 19.00 - Burmistrz Urzdu Dzielnicy oliborz m.st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla, który obj patronatem cykl rozmów „Gocie Kamila Dbrowy", zaprasza na spotkanie z prof. Grzegorzem W. Koodko. Rozmowa dotyczy bdzie nie tylko gospodarki, lecz równie  wielkich pasji Profesora. Spotkanie odbywa si w restauracji „Tcza od kuchni”, ul. Pawa Suzina 8. Wstp wolny Wicej 
 • Mirosaw Bochenek: Historia rozwoju ekonomii. T. 1 - T. 6. Toru 2016   Wstp    Okadki: T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 T.6
 • 25 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana w ramach cyklu Forum Myli Strategicznej pt."Czy zdrowie w Polsce potrzebuje strategii?"; siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa.

  KOMENTARZE I UZUPENIENIA:

  Wicej >>
 • 11 kwietnia 2017 r. - debata zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Co dalej z euro?"

  KOMENTARZE:
 • 3 kwietnia 2017 r. -Polskie Towarzystwo Ekonomiczne przyjmuje zgoszenia na Konkurs na   najlepszy podrcznik akademicki z ekonomii wydany w latach 2014-2016   Ogoszenie - Uchwaa Regulamin, Skad Jury   O konkursie

 • 3 kwietnia 2017 r.- Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ogasza XXVI edycj Konkursu o Nagrod PTE im. prof. Edwarda Lipiskiego. Termin skadania wniosków upywa 31 maja 2017 r.  Ogoszenie   Uchwaa nr 6/2017   Regulamin   O konkursie

 • 1-2 kwietnia 2017 r. -  odbyy si zawody III stopnia (finaowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Zwyciy Piotr Ciepliski – ucze III klasy Liceum Akademickiego w Zespole Szkó UMK Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu. Wicej
  Spotkanie finalistów XXX OWE z prezesem NBP, prof. Adamem Glapiskim (31.03.2017 r., NBP) - Zdjcia

 • 27 marca 2017 r. -  konwersatorium zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pt. "Dokd zmierza polska ekonomia? Wokó ksiki Paradoksy ekonomii. Rozmowy z polskimi ekonomistami"


 • 20 marca 2017 r. -  Konferencja Naukowa "Ocena poziomu rzeczywistej ochrony praw wierzycieli w Polsce w latach 2004-2012 - koszty transakcyjne dochodzenia praw z umów". Organizatorzy: Uniwersytet Wrocawski (Wydzia Prawa, Administracji i Ekonomii), Szkoa Gówna Handlowa i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Warszawie. Zaproszenie 
  Program konferencji
  Transmisja online
  Zdjcia
  Stenogram

 • 16 marca 2017 r. -  debata organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Bank Polskiej Spódzielczoci S.A. pt. "Udzia bankowoci spódzielczej w racjonalizacji gospodarowania i aktywizowaniu lokalnego kapitau"

  KOMENTARZE:


 • 15 marca 2017 r. – posiedzenie Rady Programowej "Ekonomisty" w siedzibie PTE. Temat spotkania - ocena czasopisma "Ekonomista" za lata 2014 - 2016. Zdjcia
 • 14 marca 2017 r. - posiedzenia KNE PAN nt. "Ewolucja nauk ekonomicznych - konwergencja czy dywergencja" Program  
  B. Fiedor: Integracja vs. rónorodno w ekonomii...

  M. Gorynia: Ewolucja nauk ekonomicznych...
  K. Jajuga: Przemiany w naukach ekonomicznych...
  A. Wojtyna - wtki w dyskusji panelowej KEN PAN
 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Gdasku objo honorowym patronatem czasopismo naukowe „International Business and Global Economy” (ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496) publikowane przez Instytut Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdaskiego.
  Wicej
 • Serdecznie zapraszamy do zapoznania si z nowym tytuem wydawniczym Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "Zbilansowa banki. Nauki z kryzysu finansowego", Mathias Dewatripont, Jean-Charles Rochet, Jean Tirole.
  Okadka 
  Spis treci
  Ksika w naszej ksigarni
 • 9 marca 2017 r. - debata Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego pt. "KULTURA W EKONOMII, ZARZDZANIU I FINANSACH".

  KOMENTARZE:


 • 2 marca 2017 r. - debata realizowana w ramach Forum Myli Strategicznej pt."Konkurencyjno szkolnictwa wyszego", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, Warszawa.

   

 • 2 marca 2017 r. - w siedzibie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów miaa miejsce uroczysto rozdania nagród w Konkursie Prezesa UOKiK na najlepsz prac magistersk powicon ochronie konkurencji i ochronie konsumentów. Prof. Elbieta Mczyska, która jest w Kapitule Konkursu, wrczya laureatom listy gratulacyjne i nagrody ksikowe od PTE. Zdjcia
 • 23 lutego 2017 r. - konwersatorium z cyklu Czwartki u Ekonomistów pt."Ekonomia mylenia", siedziba Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, godz. 16.30,  ul. Nowy wiat 49, Warszawa

  KOMENTARZE:

  • Andrzej Zybaa: Polacy - naród podzielony Artyku>>
   
 • 6 lutego 2017 r. - wykad prof. Elbiety Mczyskiej, prezes PTE, pt. "Skutki wprowadzanych reform dla budetu pastwa - gwarancja wypat wiadcze emerytalno-rentowych". Wykad stanowi inauguracj semestru wiosennego Specjalistycznego UTW Fundacji EMERYT, mia miejsce w siedzibie PTE. Zdjcia
 • Luty 2017 r. - -prezentujemy wyniki III edycji sondau "Konsens Ekonomistów". Komentarz do wyników opracowaa Elbieta Szaruga Wicej
 • 2 lutego 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt. "Czy polska gospodarka potrzebuje dalszej prywatyzacji?".
 • 30 stycznia 2017 r. - Prof. Grzegorz W. Koodko zosta zaszczycony tytuem Honorowego Obywatela Tczewa, swego rodzinnego miasta, „za etycznie wzorow postaw oraz promocj w dziedzinie ekonomii, gospodarki i polityki spoecznej”. Uroczyste wrczenie tytuu odbyo si w Dniu Tczewa podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Kardynaa Stefana Wyszyskiego 10. Wicej
 • 17 stycznia 2017 r. - w uznaniu „Za krzewienie idei pracy organicznej” prof. G. W. Koodko zosta wyróniony przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalem LABOR OMNIA VINCIT. Wicej
 • 13 stycznia 2017 r. - w 17 komitetach okrgowych powoanych przy PTE w najwikszych miastach Polski odbyy si zawody II stopnia (okrgowe) XXX Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.
  Zdjcia z zawodów w Warszawie
 • 12 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach konwersatorium Czwartki u Ekonomistów, pt. "O potrzebie filozofii w naukach ekonomicznych" 


 • 19 stycznia 2017 - debata organizowana w ramach Forum Myli Strategicznej, pt."Strategie polskiej innowacyjnoci", w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, ul. Nowy wiat 49, godz. 16.30
 • 19 grudnia 2016 r.-  dr in. Mariusz Chudzicki, Prezes Oddziau PTE w Czstochowie, zosta powoany w skad Spoecznej Rady Gospodarczej. Wicej
  Gratulacje od Prezes PTE

 • 3 kwietnia 2018 r. - w obecnoci 1200 uczestników Moskiewskiego Forum Ekonomicznego prof. Aleksander M. Sergeev, Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk, wrczy prof. Grzegorzowi W. Koodko dyplom przyznajcy zaszczytny tytu Zagranicznego Czonka Rosyjskiej Akademii Nauk. To niezwykle wane wyrónienie dla polskich nauk spoecznych, a zwaszcza ekonomii. Wród Zagranicznych Czonków RAS – ekonomistów znajduj si m. in. profesorowie Edmund S. Phelps, i Janos Kornai.  Dyplom   Gratulacje od Prezes PTE        Gratulacje od Rady Naukowej PTE

 • 3 kwietnia 2018 r. - w obecnoci 1200 uczestników Moskiewskiego Forum Ekonomicznego prof. Aleksander M. Sergeev, Prezes Rosyjskiej Akademii Nauk, wrczy prof. Grzegorzowi W. Koodko dyplom przyznajcy zaszczytny tytu Zagranicznego Czonka Rosyjskiej Akademii Nauk.
  "To wspaniae wyrónienie dla Pana Profesora i polskiej ekonomii stanowi pikny wyraz uznania dla Paskiej dziaalnoci. Jestem pena wielkiego podziwu dla dokona Pana Profesora w obszarze harmonijnego rozwoju spoeczno-gospodarczego. Paskie zasugi dla wiata jako Twórcy teorii nowego pragmatyzmu s nie do przecenienia" - napisaa w licie gratulacyjnymn prezes PTE prof. Elbieta Mczyska.
  Zob. te:  Dyplom    Gratulacje od Prezes PTE      Gratulacje od Rady Naukowej PTE
 • 10 czerwca 2019 r. odbyo si uroczyste zakoczenie XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziaem laureatów Olimpiady i ich opiekunów w Warszawie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii. Gospodarzem spotkania by Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii Pan Marcin Ociepa. Po spotkaniu w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Rozwoju, odbya si wizyta laureatów XXXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i ich opiekunów naukowych na Giedzie Papierów Wartociowych. W jej trakcie uczniowie oraz ich opiekunowie spotkali si z Wiceprezesem Zarzdu Giedy Papierów Wartociowych w Warszawie Jackiem Fotkiem.
  Galeria zdj - spotkanie w Ministerstwie Przedsibiorczoci i Technologii

  Galeria zdj - wizyta laureatów XXXII OWE w siedzibie GPW w Warszawie

 • 2 lipca 2018 r. - we Lwowskim Instytucie Pastwowej Uczelni Wyszej „Uniwersytet Bankowoci” przebywaa delegacja Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na czele z Prezes Towarzystwa prof. Elbiet Mczysk.  Wicej
 • 3 kwietnia 2019 r. W Katowicach odbya si konferencja naukowa na temat Pracowniczych Planów Kapitaowych. Organizatorem byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Katowicach i PKO TFI.
  Wicej

 • 3 kwietnia 2019 r. W Katowicach odbya si konferencja naukowa na temat Pracowniczych Planów Kapitaowych. Organizatorem byo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzia w Katowicach i PKO TFI.
  Wicej

„Wnoszenie sporów partyjno-politycznych do prac Towarzystwa jest wzbronionym” (§5 Statutu Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, uchwalonego 1 marca 1921 r.)
    
Czonkami Towarzystwa mog by osoby fizyczne i osoby prawne jako czonkowie wspierajcy. Wszystkie zainteresowane osoby oraz firmy serdecznie zapraszamy do zapoznania si z postanowieniami Statutu dotyczcymi czonkostwa oraz do skontaktowania si z najbliszym biurem oddziau PTE. 
 • Krzysztof Jan Konsztowicz "Gospodarka nie-wiedzy".
  Wicej
 • Grzegorz W. Koodko "Program dla Polski". Dobra polityka to dawanie ludziom tego, co im potrzebne, a nie tego, czego chc. "Rzeczpospolita" 9 padziernika 2019 r.
  Wicej
 • ukasz Hardt "W ekonomii nie ma praw". Wiara, e prywatyzacja, deregulacja i obnienie podatków zawsze skutkuj szybkim wzrostem gopsodarczym, bez wzgldu na to, kiedy i w jakim kraju si je wprowadzi, jest dogmatyzmen, a dogmatyzm nie ma zbyt wiele wspólnego z nauk.
  Rozmowa z Dzienniku Gazecie Prawnej
Wicej >>>
Wicej >>>
Wszystko o OFE
 • Marek Góra, "System emerytalny w Polsce - kilka istotnych uwag", Polska Grupa Emerytalna SGH, Warszawa 2017. Wicej (PDF)>>

 •  Ekonomici z Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w sprawie OFE (14 lutego 2011 r.). (PDF)>>

 • ​Powstaa Polska Grupa Emerytalna SGH - inicjatywa osób zajmujcych si problematyk emerytaln, rynku pracy oraz zabezpieczenia spoecznego, z perspektywy mikro- i makroekonomicznej w SGH. Jej misj jest badanie systemów emerytalnych w szerokim kontekcie celów spoecznych i ekonomicznych metod ich realizacji, w szczególnoci tych zwizanych z rynkiem pracy i zabezpieczeniem spoecznym. Wicej>>

 • Jerzy yyski, "Zbudowa kapita pocztkowy". (.DOC)>>

Wicej >>

Szukaj w serwisie

facebook
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 49
Nr konta: 38 1160 2202 0000 0000 6084 7735
KRS: 0000099464; NIP: 526-03-00-196; REGON: 007022016

© Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Kontakt z administracją serwisu: admin@pte.pl
Kontakt z ZK PTE: zk@pte.pl, tel. 22 55 15 401
Mapa strony   Poleć stronę znajomemu